Gwrando ar y wefan

Sut i wneud cais i gofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol

Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen yr holl wybodaeth ar y dudalen hon cyn i chi lenwi’ch ffurflen gais. Ar ôl i chi ymgeisio, fe gysylltwn â chi am eich cais trwy ebost gan ddefnyddio’r cyfeiriad yr ydych wedi ei ddarparu, mae hi’n bwysig eich bod yn edrych ar eich ebost yn gyson.

Yma cewch wybodaeth am:

 • sut i gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal), gan gynnwys gofynion allweddol ar gyfer i gofrestru a ffioedd

 • y dogfennau fydd eu hangen arnoch i gwblhau’ch cais

 • sut i lenwi’r ffurflen ar-lein, os yn newydd i'r Gofrestr neu yn dychwelyd ar y Gofrestr

 • gan gynnwys cyfarwyddiadau ynglŷn ag agor cyfrif EichCyngorGofal

 • bwy dylai cymeradwyo’ch cais.

Byddwch hefyd yn cael gwybodaeth am ffioedd, datganiadau a’r hyn rydym yn ei wneud â’r data cofrestru sydd gennym.

1. Gofynion allweddol

Cofrestriad gorfodol

Mae’n orfodol i rai grwpiau o reolwyr gofal cymdeithasol cofrestru er mwyn gallu ymarfer, rhain yw:

 • Reolwyr Gofal Preswyl i Blant (ers 1 Tachwedd 2007)

 • Reolwyr Cartrefi Gofal i Oedolion (Ers Mehefin 2011)

 • Reolwyr Gofal Cartref (Ers 28 Chwefror 2013)

> Cwestiynau ac Atebion - Cofrestru Rheolwyr Asiantaethau Cartref ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol 

Eich cymhwyster

I wneud cais, mae’n rhaid bod gennych y cymhwyster/cymwysterau gofynnol ar gyfer eich swydd. Cyfeiriwch at y tabl cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwysedig o dan adnoddau ar yr ochr dde

> Gwybodaeth Ychwanegol am Eich Cymhwyster

Mae’r Rheolau ar gyfer Cofrestru fel Rheolwr Gofal Cartref Oedolion wedi cael eu diwygio.  O fis Chwefror 16eg, gall Nyrsys Cofrestredig Lefel Cyntaf ymgeisio i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal fel Rheolwr Gofal Cartref Oedolion os yr ydynt yn dal naill ai’r NVQ lefel 4 mewn Rheolaeth neu’r Diploma FfCCh Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ar yr amod bod y rhain wedi eu cael tra’n gweithio mewn lleoliad iechyd neu ofal).

Mae'r penderfyniad i newid y Rheolau ar gyfer Cofrestru wedi cael ei wneud mewn ymateb i’r gydnabyddiaeth o’r anghenion nyrsio cynyddol ar gyfer y rhai sy'n byw mewn Cartrefi Gofal.

Mesur dros dro yw hwn tra bod y Grwp Llywio Cartref Gofal a sefydlwyd gan y Gweinidog Iechyd yn penderfynu ar weledigaeth y sector Cartrefi Gofal ac unrhyw oblygiadau y gall hyn gael ar y gweithlu yng Nghymru yn y dyfodol.

Cadw at y Côd Ymarfer Proffesiynol

I gofrestru gyda’r Cyngor Gofal, mae’n rhaid i chi ddarllen a chytuno i gadw at y Côd Ymarfer Proffesiyonl Gofal Cymdeithasol. Gallwch ddarllen y Côd yn yr adnoddau ar y tudalennau gwe hyn:

> Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

2. Ffioedd

Ffioedd cofrestru

Codir tâl i wneud cais i gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru ac mae ffi flynyddol yn daladwy bob blwyddyn ar ôl hynny i aros ar y Gofrestr. Am ragor o wybodaeth, gweler ein Tabl o Ffioedd Cofrestru. Ar ôl pob cyfnod cofrestru o dair blynedd, byddwch yn cael eich gwahodd i adnewyddu eich cofrestriad

> Tabl Ffioedd Cofrestru

Sut i dalu eich ffi

Y ffordd fwyaf hwylus a chyfleus i chi dalu am eich ffi ymgeisio a ffioedd  blynyddol yw drwy Ddebyd Uniongyrchol. Cewch eich diogelu gan Warant Debyd Uniongyrchol. Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol newydd, talu drwy gerdyn credyd neu gerdyn debyd arlein pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.

3. Cwblhau’r ffurflen ar-lein

Er mwyn llenwi’r ffurflen ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Eich rhif Yswiriant Gwladol

 • Cyfeiriad y sefydliad rydych yn gweithio iddo neu eich cyfeiriad busnes os ydych yn hunangyflogedig (os ydych wedi’ch cyflogi ym maes Gofal Cymdeithasol ar adeg gwneud y cais) a chyfeiriad eich gweithle

 • Os nad ydych wedi cael eich cyflogi eto, ond wedi cael cynnig swydd, gallwch nodi’r wybodaeth hon yn yr adran cyflogaeth bresennol, gyda dyddiad cychwyn swydd yn y dyfodol

 • Eich hanes cyflogaeth: o adeg gadael yr ysgol os ydych yn gwneud cais i’r Cyngor Gofal am y tro cyntaf, neu, o ddechrau eich cwrs gradd mewn gwaith cymdeithasol os ydych wedi bod yn fyfyriwr gwaith cymdeithasol yng Nghymru

 • Eich manylion banc

 • Eich Tystysgrif Geni

 • Prawf adnabod ffotograffig, e.e. pasbort, trwydded yrru, cerdyn adnabod eich swydd

 • Eich tystysgrif cymhwyster.

Agor cyfrif EichCyngorGofal

I wneid cais i gofrestru, bydd angen i chi greu neu actifadu eich cyfrif EichCyngorGofal er mwyn rheoli eich cais arlein. Gallwch wedyn lenwi’r ffurflen gais ar unwaith. Mae’r ddolen i EichCyngorGofal ar waelod y dudalen hon, a chewch gyfarwyddiadau ynglŷn â sut i actifadu neu greu eich cyfrif yn EichCyngorGofal.

Os ydych wedi bod yn gofrestredig â’r Cyngor Gofal o’r blaen

Bydd unrhyw un sy’n gwneud cais i ddychwelyd i’r Gofrestr trwy EichCyngorGofal. a myfyrwyr gwaith cymdeithasol sy’n gwneud cais fel gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso, yn gweld unrhyw ddata sydd gennym sy’n gysylltiedig â’ch cofrestriad presennol fel myfyriwr neu gofrestriad blaenorol, wrth i chi symud ymlaen trwy’r broses ymgeisio. Bydd hyn yn lleihau’r amser a gymerir i’w llenwi.

Pa wybodaeth sydd ei hangen

Mae’n rhaid i’r holl wybodaeth rydych yn ei nodi ar eich ffurflen fod yn gywir, hyd eithaf eich gwybodaeth a’ch cred. Gall darparu gwybodaeth anghyflawn, ffug neu gamarweiniol arwain at y Cyngor Gofal yn gwrthod eich cofrestru neu’n eich tynnu oddi ar y Gofrestr.

Bydd yn cymryd tua 30 munud i lenwi’r ffurflen gais arlein a gallwch lenwi rhan o’r ffurflen, ei chadw a dychwelyd ati ar unrhyw bryd er mwyn parhau yn ddiweddarach.

Gallwch lywio yn ôl ac ymlaen drwy adrannau amrywiol y ffurflen ar unrhyw bryd, er mwyn gwirio’r hyn rydych wedi’i nodi, ac ychwanegu gwybodaeth ychwanegol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch Cwestiynau ac Atebion EichCyngorGofal, neu ffoniwch y Llinell Gymorth Cofrestru.

Wedi i chi lenwi pob maes gofynnol a chyflwyno eich ffurflen, gallwch argraffu ffurflen grynodeb yn dangos y wybodaeth rydych wedi’i rhoi os byddwch am wneud hynny (argymhellir eich bod yn gwneud hynny)

> Cwestiwn ac Atebion EichCyngorGofal

Datganiadau disgyblu a throseddau

Os oes gennych gofnod disgyblaethol, neu os ydych yn destun ymchwiliad, neu os oes gennych gofnod troseddol, rhaid i chi datgelu’r manylion a ofynnir amdanynt. Rhowch ddisgrifiad byr, dyddiad y ddedfryd ac enw’r cyflogwr, neu’r dyddiad y digwyddodd y drosedd arno ac enw’r llys/gorsaf heddlu, fel bo’n briodol. Os bydd angen rhagor o wybodaeth ar y Cyngor Gofal, byddwn yn cysylltu â chi. Cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â’r wybodaeth sydd ei hangen am gofnod troseddol a disgyblaethol ymgeisydd yma

> Gwybodaeth Ychwanegol am Droseddau

Ynglŷn â’ch iechyd

Ni fydd eich cyflogwr yn gweld unrhyw ddatganiad am iechyd y byddwch yn ei wneud fel rhan o’ch cais. Bydd angen i chi roi gwybod i’r Cyngor Gofal ar eich ffurflen gais, am unrhyw gyflwr corfforol neu gyflwr iechyd meddwl a allai effeithio ar eich gallu i wneud eich gwaith ym maes gofal cymdeithasol. Os datgelwch gyflwr iechyd neu os bydd angen adroddiad iechyd arnom, byddwn yn anfon Ffurflen Caniatâd am Adroddiad Iechyd wedi i’ch cais ddod i law. Yma ceir wybodaeth pellach ynglŷn a gwneud datganiad iechyd

> Gwybodaeth Ychwanegol am Eich Iechyd

4. Cymeradwyo

Mae’n rhaid i’ch cais gael ei gymeradwyo ac, os oes gofyn i chi anfon copïau o’ch dogfennau adnabod, mae’n rhaid iddynt gael eu gwirio. Mae gwybodaeth llawn ar Wirio a Chymeradwyo ar gael yn y canllawiau isod.

Mae angen cymeradwyaeth ar eich cais fel tystiolaeth o'ch cymeriad da. Mae’n rhaid i’ch cymeradwywr fod yn unigolyn proffesiynol nad yw’n berthynas nac mewn perthynas bersonol â chi.

Gofynnir i chi roi dyddiad eich gwiriad cofnod troseddol (CRB/DBS) mwyaf diweddar. Dylai bod gan eich cymeradwywr bolisi ynglŷn â pha mor aml y mae angen gwirio CRB/DBS mewn perthynas â'u gweithwyr.

> Polisi’r Cyngor Gofal ar wiriadau cofnodion troseddol

Mae’r ffurflen gais arlein yn caniatáu i chi ddewis yr unigolyn/unigolion a fydd yn gwirio eich dogfennau adnabod a chymeradwyo eich cais o restr o lofnodwyr cymeradwy yn eich sefydliad. Bydd y cymeradwywr o’ch dewis yn gallu gweld y wybodaeth rydych wedi’i rhoi arlein er mwyn cymeradwyo eich cais.

Os na restrir unrhyw gymeradwywr ar gyfer eich sefydliad, gallwch roi manylion uwch unigolyn eich hun. Gofynnwch i’r unigolyn hwnnw gysylltu â’r Llinell Gymorth Cofrestru. Bydd angen i chi argraffu eich ffurflen a mynd â hi at yr unigolyn i’w gwirio a’i llofnodi.

Os ydych yn hunangyflogedig, darllenwch y canllawiau ar gyfer cymeradwywyr priodol ar gyfer ymgeiswyr a chofrestreion hunangyflogedig cyn llenwi’r ffurflen ar-lein

> Canllawiau Gwirio a Cymeradwyo Ceisiadau

5. Pa ddogfennau sydd angen i mi eu hanfon gyda fy nghais?

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais ar-lein mae’n orfodol i chi anfon copïau o’r dogfennau sydd yn ofynnol ar gyfer eich cais, wedi ei gwirio, i’r Tîm Cofrestru (Eich tystysgrif geni a phrawf adnabod ffotograffig).

Sut i ddanfon dogfennau at y Tîm Cofrestru

 • Gallwch ddanfon dogfennau atom yn electronig. Sganiwch ac  anfonwch y copïau wedi’u gwirio o’r dogfennau sydd eu hangen ar gyfer eich cais trwy ‘Uwchlwytho Dogfen’ yn EichCyngorGofal

neu

 • Postiwch dogfennau at y cyfeiriad Rhadbost isod, gyda llythyr eglurhaol sy’n cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad. Gallwch ‘Lawrlwytho llythyr eglurhaol’ hefyd yn EichCyngorGofal. Bydd hwn yn ein helpu i gysylltu’ch dogfen i’ch cais.

PEIDIWCH ag anfon dogfennau gwreiddiol at y Cyngor Gofal.

6. Eich data cofrestru

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi cofrestru â’r Comisiynydd Gwybodaeth a chaiff data a roddwch ei brosesu yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. Rydym yn cadw’r wybodaeth a roddwch drwy ddulliau electronig a chaiff ei phrosesu yn unol â’n polisi cadw a dileu data. Os byddwn yn cau eich cais, neu pan fyddwch yn gadael y Gofrestr, fe fydd eich data yn cael eu harchifo. Drwy gyflwyno eich cais adnewyddu, rydych yn rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data personol yn y ffyrdd a ddisgrifir yn Natganiad Diogelu Data’r Cyngor Gofal

> Datganiad Diogelu Data

7. Galluogi negeseuon naid

I ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein yn EichCyngorGofal, bydd angen i chi alluogi eich negeseuon naid. Mae angen i chi alluogi negeseuon naid er mwyn defnyddio ymarferoldeb y ffurflen, fel symud ymlaen i’r dudalen nesaf, dod o hyd i god post, cyflog sage (sagepay).

Efallai y cewch neges yn dweud bod y negeseuon naid wedi’u rhwystro, felly, bydd angen i chi alluogi negeseuon naid ar gyfer EichCyngorGofal. Os nad oes neges yn ymddangos yn awtomatig, gallwch reoli rhwystrwyr negeseuon naid yn newislen ‘tools’ porwr y rhyngrwyd.

8. Cais i gofrestru fel Rheolwr drwy wasanaethau ar-lein EichCyngorGofal

Os oeddech wedi cofrestru’n flaenorol gyda Chyngor Gofal Cymru, gorffennwch greu eich cyfrif ac yna ymgeisiwch eto.

EichCyngorGofal wedi cofrestru o'r blaen

neu

Os hoffech greu cyfrif a gwneud cais i gofrestru am y tro cyntaf, ewch i:

EichCyngorGofal creu cyfrif

Llinell Gymorth Cofrestru

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen y ffurflen arnoch mewn unrhyw fformat arall:

Ar agor: Dydd Llun i Dydd Gwener 9.00yb - 5.00yh

E-bost: cofrestru­­_b@cgcymru.org.uk

Ffôn: 02920 780646

Cyfeiriad rhadbost (nid oes angen stamp)
Tîm Cofrestru
Cyngor Gofal Cymru
Rhadbost NATW1588
Blwch Post 52
Caerdydd
CF10 1BR