Gwrando ar y wefan

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC) yn gymhwyster cyffrous i fyfyrwyr yng Nghymru sy'n ychwanegu dimensiwn newydd gwerthfawr at y pynciau a'r cyrsiau sydd ar gael eisoes i fyfyrwyr 14 i 19 mlwydd oed. Mae'n cyfuno sgiliau datblygiad personol â chymwysterau sy'n bodoli eisoes megis y safonau Uwch, NVQ a TGAU er mwyn ffurfio un dyfarniad ehangach sy'n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion.

Cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Fagloriaeth Cymru i weddnewid dysg pobl ifanc yng Nghymru. Mae'r profiadau sy'n rhan ohono'n ehangach na'r hyn a geir mewn rhaglenni dysgu traddodiadol, er mwyn bod yn addas i amrywiol anghenion pobl ifanc. Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, neu fel cyfuniad o'r ddwy iaith.

Mae’r cymhwyster hwn ar gael ar dair lefel wahanol: 1 (Sylfaen), 2 (Canolradd) a 3 (Uwch).

Am ragor o wybodaeth ewch i safle we Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Cymwysterau Prif Ddysgu a Chymwysterau Prosiect (PLQ)

Mae Cymwysterau Prif Ddysgu yn gymwysterau newydd a ddatblygwyd mewn partneriaeth gyda chyflogwyr a phrifysgolion. Byddant yn rhoi golwg i ddysgwyr ar yr hyn sy’n cael ei gynnwys mewn maes galwedigaethol heb ymrwymo’r dysgwr i yrfa yn y maes hwnnw.

Bydd cyfleoedd i brofi gwahanol arddulliau dysgu mewn gwahanol amgylcheddau fel ysgol, coleg a gweithle, gyda phwyslais ar weithgareddau ymarferol.

Gellir defnyddio cymwysterau Prif Ddysgu ynghyd â, neu yn lle, cymwysterau cymeradwy eraill fel rhan o ofynion yr Opsiynau o fewn Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Byddant ar gael ar lefelau 1 (Sylfaen), 2 (Canolradd) a 3 (Uwch) y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol. Mae dysgwyr sy’n cymryd cymwysterau Prif Ddysgu yn gorfod cymryd y cymwysterau Prosiect hefyd, ar yr un lefel.

Mae’r Cymwysterau Prosiect/Prosiect Estynedig yn gymwysterau annibynnol a fydd yn gadael i’r dysgwyr ddewis eu pynciau eu hunain a datblygu sgiliau i reoli a chyflwyno eu dysgu. Os cymerir y Prosiect o fewn Bagloriaeth Cymru, rhoddir cyfleoedd i’r dysgwyr dynnu ar ac integreiddio eu dysgu o bob cydran o Gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau gwefan CBC.

Gwefan CBC Cymwysterau Prif Ddysgu

Cymhwyster Prif Ddysgu: Cymdeithas, Iechyd a Datblygiad

Mae’r gweithlu sy’n cael ei gynrychioli yn y Cymhwyster Prif Ddysgu yn cwmpasu iechyd, gofal cymdeithasol i blant ac oedolion, gwasanaethau plant a phobl ifanc eraill a chyfiawnder cymunedol; gyda’i gilydd, dyma’r gweithlu mwyaf o bell ffordd yng Nghymru. Mae cyflogwyr yn gymysgedd cymhleth o sefydliadau mawr y sector cyhoeddus, fel y gwasanaeth iechyd a llawer o fusnesau bach yn y sectorau preifat, annibynnol a gwirfoddol. Mae’r sectorau hyn yn gweithio’n agos gyda’i gilydd ac mae eu gwasanaethau yn rhoi lle canolog i’r plentyn, y person ifanc, y claf, y defnyddiwr gwasanaethau neu’r cwsmer.

Taflen Cymdeithas, Iechyd a Datblygiad

Llwythwch i lawr y daflen neu cysylltwch â Jacky Drysdale jacky.drysdale@ccwales.org.uk am ragor o wybodaeth.