Hyb gwybodaeth a dysgu

DYSGWCH FWY AM Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

mwy

Dysgwch fwy Am restr o'r holl adnoddau sydd ar gael ar yr Hyb, lawrlwythwch Brosbectws yr Hyb

mwy

Newydd! Canllaw i adnoddau ar ddulliau integredig o hyrwyddo llesiant

mwy

Diweddariad Canllaw i adnoddau ar fentrau cymdeithasol

mwy

Newydd! Rheoliadau'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

mwy

Cyflwyniad

Mae Cyngor Gofal Cymru (Cyngor Gofal) wedi derbyn y dasg o weithio gydag ystod o bartneriaid i ddatblygu cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol o gefnogi gweithrediad llawn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Mae'r datganiad cenedlaethol o gydweithio yn esbonio cyfrifoldebau cyffredin y sefydliadau cenedlaethol allweddol mewn cydweithio tuag at gychwyn y Ddeddf ar 6 Ebrill 2016. Mae'r diagram cysylltiedig yn dangos rhai o'r cerrig milltir cyflenwi allweddol. 

Mae’r sefydliad yn cydweithio ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru hefyd er mwyn datblygu cynllun ar y cyd i baratoi’r sector gofal cymdeithasol ar gyfer rhoi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith.

Amcan y fentrau hyn, sy’ wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, yw sicrhau ein bod yn cefnogi a hysbysu’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yn unol â chyfraith Cymru a’i gyd-gysylltiad â statudau perthnasol eraill, ac i ymarfer yn unol ag egwyddorion y Deddfau.

Yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu

Mae’r Hyb Gwybodaeth a Dysgu wedi cael ei ddylunio i fod yn ‘siop un stop’ ar gyfer amrywiaeth o adnoddau sy'n cael eu cynhyrchu’n rhan o’r fentrau hyn. Mae'r Hyb yn cynnwys deunyddiau hyfforddi ar ffurf wahanol er mwyn helpu gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol weithredu’r ddeddfwriaeth yn eu gwaith o ddydd i ddydd. 

Mae'r Hyb yn cael ei ddiweddaru’n gyson gyda gwybodaeth newydd a deunyddiau dysgu. Felly, dewch nôl yn aml i weld beth sy’n newydd. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael trwy lawrlwytho Brosbectws yr Hyb.

Cydgynhyrchu ar waith

Mae’r Hyb, a’r adnoddau ynddo, yn enghraifft o gydgynhyrchu ar waith, gydag ystod o bartneriaid yn gweithio gyda’r Cyngor Gofal i weithredu’r prosiect Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae Grŵp Ymgynghori Strategol wedi cael ei sefydlu i gynghori ar flaenoriaethau strategol, i ddod ag ystod o safbwyntiau rhanddeiliaid i’r gwaith ac i gynorthwyo gyda gweithredu cynlluniau prosiect sy’ wedi cael eu cytuno.

Yn bwysicaf oll, mae’r grŵp yno i sicrhau ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gref a chydgynhyrchu i sefydlu cynllun hyfforddi cadarn ac effeithiol sy’n cyrraedd anghenion gweithlu amrywiol. Mae'r grŵp yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cynnwys cynrychiolaeth gan Gyngor Gofal CymruCymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS)Fforwm Gofal CymruArolygiaeth Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Cymru (AGGCC)Plant yng NghymruGwasanaeth Gwella Gofal Cymdeithasol Cymru (SSIA)Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)Llywodraeth CymruCymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)Conffederasiwn y GIG a’r cyhoedd.

Gwerthusiad annibynnol o raglen ddysgu 2015-16

Mae gwerthusiad annibynnol o flwyddyn gyntaf y rhaglen hyfforddi genedlaethol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi cael ei gynnal gan ICF Consulting Services ar ran y Cyngor Gofal. Mae’r adroddiad dwyieithog yn edrych yn fanwl ar sut y darparwyd hyfforddiant tan ddiwedd mis Mawrth 2016 ac effaith y rhaglen ar wybodaeth a sgiliau staff yn y sectorau gofal cymdeithasol, iechyd a gwirfoddol.

Yn benodol, mae’r adroddiad gwerthuso yn edrych ar barodrwydd a hyder y gweithlu i weithredu’r Ddeddf; ansawdd y deunyddiau dysgu a’r hyfforddiant a ddarparwyd; pa mor dda yw trefniadau gweinyddu’r rhaglen; a’i gwerth am arian.

Gallwch ddarllen yr adroddiad gwerthuso yma.

Mae grynodeb gweithredol o’r gwerthusiad hefyd ar gael yma.

Partneriaid
Care Council for Wales
Welsh Government
CSSIW
WLGA
ADSS
WCVA
Care Forum Wales
Welsh NHS
Children in Wales