Hyb gwybodaeth a dysgu

DYSGWCH FWY AM Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

mwy

Dysgwch fwy Am restr o'r holl adnoddau sydd ar gael ar yr Hyb, lawrlwythwch Brosbectws yr Hyb

mwy

Newydd! Canllaw i adnoddau ar ddulliau integredig o hyrwyddo llesiant

mwy

Diweddariad Canllaw i adnoddau ar fentrau cymdeithasol

mwy

Newydd! Rheoliadau'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

mwy

Cyflwyniad

Yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu (yr Hyb) yw eich siop un stop ar gyfer amrywiaeth o adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru.

Mae’r Hyb yn cynnwys deunyddiau hyfforddiant rydym wedi'u creu a’u cyflwyno gyda phartneriaid fel rhan o raglen hyfforddiant cenedlaethol i helpu gweithwyr proffesiynol ym maes gofal cymdeithasol i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Mae'r datganiad cenedlaethol ar gydweithio a’r diagram sy’n cyd-fynd â hynny yn esbonio rolau ein partneriaid o ran cefnogi dysgu am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i gefnogi’r dasg o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Nod y cynlluniau hyn a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw sicrhau bod y gweithlu yn hyderus ac yn meddu ar y wybodaeth i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yn unol â chyfraith Cymru, a chyfreithiau perthnasol eraill, ac yn ymarfer yn unol ag egwyddorion y Deddfau.

Mae gwybodaeth newydd a deunyddiau dysgu yn cael eu rhoi ar yr Hyb yn rheolaidd, felly edrychwch i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

Llwythwch brosbectws yr Hyb i lawr i weld pa adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cyd-gynhyrchu ar waith

Mae'r Hyb a’i adnoddau yn enghraifft o gyd-gynhyrchu ar waith, gydag amryw o bartneriaid yn gweithio gyda ni i ddarparu addysg ar y Deddfau. Sefydlwyd Grŵp Cynghori Strategol i gynghori ynghylch blaenoriaethau, cynnig safbwyntiau gwahanol a helpu i roi cynlluniau prosiect ar waith.

Roedd y grŵp yn gwneud yn siŵr ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gadarn i ddatblygu cynllun hyfforddi i ddiwallu anghenion gweithlu amrywiol. Roedd y grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’n sefydliad ni; Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru; Fforwm Gofal Cymru; Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC); Plant yng Nghymru; Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA); Llywodraeth Cymru; Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA); a Chydffederasiwn GIG Cymru.

Gwerthusiad annibynnol o raglen dysgu 2015-16

Mae gwerthusiad annibynnol o flwyddyn gyntaf y rhaglen hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi cael ei lunio gan ICF Consulting Services. Mae'r adroddiad dwyieithog yn edrych ar sut cafodd yr hyfforddiant ei ddarparu hyd at ddiwedd mis Mawrth 2016 ac effaith y rhaglen ar wybodaeth a sgiliau staff yn y sector gofal cymdeithasol, sector iechyd a'r sector gwirfoddol.

Mae'r gwerthusiad yn edrych ar hyder y gweithlu i weithredu’r Ddeddf ynghyd â pha mor barod ydynt; ansawdd y deunyddiau dysgu a'r hyfforddiant a ddarparwyd; pa mor dda mae’r rhaglen yn cael ei chynnal; a’i gwerth am arian.

Darllenwch adroddiad y gwerthusiad.

Mae crynodeb gweithredol o’r gwerthusiad ar gael hefyd.

Partneriaid
Care Council for Wales
Welsh Government
CSSIW
WLGA
ADSS
WCVA
Care Forum Wales
Welsh NHS
Children in Wales