Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Hyb Gwybodaeth a Dysgu

DYSGWCH FWY AM Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

mwy

Dysgwch fwy am Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

mwy

Cyflwyniad

Mae Cyngor Gofal Cymru (Cyngor Gofal) wedi derbyn y dasg o weithio gydag ystod o bartneriaid i ddatblygu cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol o gefnogi gweithrediad llawn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Amcan y fenter hon, sy’ wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, yw sicrhau ein bod yn cefnogi a hysbysu’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yn unol â chyfraith Cymru a’i gyd-gysylltiad â statudau perthnasol eraill, ac i ymarfer yn unol ag egwyddorion y Ddeddf.

Mae'r datganiad cenedlaethol o gydweithio yn esbonio cyfrifoldebau cyffredin y sefydliadau cenedlaethol allweddol mewn cydweithio tuag at gychwyn y Ddeddf ar 6 Ebrill 2016. Mae'r diagram cysylltiedig yn dangos rhai o'r cerrig milltir cyflenwi allweddol. 

O dan faner Deall y Ddeddf, mae’r Hyb Gwybodaeth a Dysgu wedi cael ei ddylunio i fod yn ‘siop un stop’ ar gyfer amrywiaeth o adnoddau gaiff eu cynhyrchu’n rhan o’r fenter hon. Dros amser, bydd yr Hyb yn cynnwys deunyddiau hyfforddi ar ffurf wahanol er mwyn helpu i weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol weithredu’r ddeddfwriaeth yn eu gwaith o ddydd i ddydd. 

Bydd yr Hyb yn cael ei ddiweddaru’n gyson gyda gwybodaeth newydd a deunyddiau dysgu. Felly, dewch nôl yn aml i weld beth sy’n newydd. 
I weld pa fathau o adnoddau allwch ddisgwyl eu gweld a phryd byddant yn barod ac ar gael ar yr Hyb, ewch i’n darlun o’r amserlen.

Amserlen Ebrill 2016

Mae’r Hyb, a’r adnoddau ynddo, yn enghraifft o gyd-gynhyrchu ar waith, gydag ystod o bartneriaid yn gweithio gyda’r Cyngor Gofal i weithredu’r prosiect. Mae Grŵp Ymgynghori Strategol wedi cael ei sefydlu i gynghori ar flaenoriaethau strategol, i ddod ag ystod o safbwyntiau rhanddeiliaid i’r gwaith ac i gynorthwyo gyda gweithredu cynlluniau prosiect sy’ wedi cael eu cytuno.

Yn bwysicaf oll, mae’r grŵp yno i sicrhau ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gref a chyd-gynhyrchu i sefydlu cynllun hyfforddi cadarn ac effeithiol sy’n cyrraedd anghenion gweithlu amrywiol. Bydd y grŵp yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cynnwys cynrychiolaeth gan Gyngor Gofal CymruCymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS)Fforwm Gofal CymruArolygiaeth Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Cymru (AGGCC)Plant yng NghymruGwasanaeth Gwella Gofal Cymdeithasol Cymru (SSIA)Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)Llywodraeth CymruCymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)Conffederasiwn y GIG a’r cyhoedd.

Partneriaid
Care Council for Wales
Welsh Government
CSSIW
WLGA
ADSS
WCVA
Care Forum Wales
SSIA
Welsh NHS
Children in Wales