Gwrando ar y wefan

Hyfforddiant Sylfaenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu - Fersiwn 2 2016

Mae pecyn Hyfforddiant Sylfaenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu wedi ei ddiweddaru er mwyn iddo fod yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac adlewyrchu’r diwylliant newydd o ymarfer diogelu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Wedi ei ddatblygu drwy bartneriaeth rhwng Cyngor Gofal Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, nod y pecyn yw helpu pobl i ddeall eu rôl o ran diogelu oedolion a phlant, eu helpu i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod, a deall sut y gellir amddiffyn unigolion.

Anelir y pecyn, sy’n hyrwyddo’r neges fod diogelu yn fater i bawb, at y rhai sy’n dod i gysylltiad â phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl trwy eu gwaith, boed yn gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector preifat, y sector gyhoeddus neu’r trydydd sector . Mae’n addas ar gyfer y rhai sy’n newydd i ddiogelu, yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth.

Mae’r pecyn diwygiedig yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint, gweithgareddau, taflenni ac astudiaethau achos ychwanegol. Mae hefyd yn cynnwys dogfen bontio, fel y gall y rhai sydd eisoes wedi cwblhau’r hyfforddiant weld yn hawdd beth sydd wedi newid.

Wedi ei seilio ar y rhaglenni dysgu gorau sydd ar gael ar hyn o bryd, mae’r pecyn yn eu cyfuno i ffurfio un rhaglen genedlaethol. Treialwyd y deunyddiau ar draws nifer o grwpiau trydydd sector a lleoliadau awdurdodau lleol i sicrhau bod y pecyn hyfforddi yn gadarn ac yn adlewyrchu polisi ac arferion yng Nghymru.

Mae’r pecyn hyfforddi hefyd yn cyd-fynd â’r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol (SCIF), i ddarparu sylfaen addysg ar gyfer y rhai ar ddechrau eu gyrfaoedd gofal cymdeithasol, a’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Ddiogelu (Cymru) (FfCCh), sy’n caniatáu sefydliadau i ddewis achredu’r dysgu.

Mae hwn wedi ei gefnogi gan adnodd dysgu symudol digidol, a fydd yn helpu i atgoffa pobl o'r prif negeseuon lle bynnag y maent, felly rydym yn edrych ymlaen at glywed sut mae'r pecyn a'r ap wedi cael eu defnyddio i hyrwyddo a sefydlu arfer da ledled Cymru.

Cynnwys y pecyn hyfforddi:

Dogfennau y hyfforddwr:

Newidiadau i gynnwys y pecyn hyfforddi

Adnoddau'r pecyn hyfforddi

Cyflwyniad a chefndir

Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru (SCIF) - Uned Diogelu

Cynllun gwers a manylion y cyflwynydd

Cyflwyniad PowerPoint

Gweithgareddau:

Gweithgaredd 1 - Egwyddorion

Gweithgaredd 2 - Cardiau Ydy neu Nac ydy

Gweithgaredd 2 - Senarios beth sydd yn dderbyniol?

Gweithgaredd 5 - Categorïau o gamdriniaeth

Gweithgaredd 5 - Taflen Cam-drin Emosiynol / Seicolegol

Gweithgaredd 5 - Taflen Cam-drin Ariannol

Gweithgaredd 5 - Taflen Esgeulustod

Gweithgaredd 5 - Taflen Cam-drin Corfforol

Gweithgaredd 5 - Taflen Cam-drin Rhywiol

Gweithgaredd 9 - Cofnodion

Gweithgaredd 11b - Senarios

Taflenni:

Gwefan AGGC  a Pholisi a Gweithdrefnau Interim Cymru ar gyfer Amddifyn Oedolion Hawdd eu Niweidio rhag cael eu Cam-drin

Categoriau cam-drin o Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)

Rhwystrau i ddatgelu

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cadw cofnodion da

Datgelu - cyngor am ymddygiad

Deddfwriaeth Arfer Ychwanegol

Oedolyn sy'n Wynebu Risg - o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Plentyn sy'n Wynebu Risg - o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Estyniad Adnoddau a Gwybodaeth Diogelu

Crynodeb o Ddeddfwriaeth a Chanllawiau

Adolygiadau Achos:

Taflen cofnodi materion

Adolygiad Achos 1 - Baby P

Adolygiad Achos 2 - The Francis Report

Adolygiad Achos 3 - Jessica Chapman a Holly Wells

Adolygiad Achos 4 - Steven Hoskin

Adolygiad Achos 5 - Victoria Climbie

Adolygiad Achos 6 - Vanessa George

Adolygiad Achos 7 - Harold Shipman

Adolygiad Achos 8 - Ysbyty Winterbourne View

Adolygiad Achos 9 - Daniel Pelka

Adolygiad Achos 10 - Rochdale

Adolygiad Achos 11 - Keanu Williams

Adolygiad Achos 12 - Jimmy Saville

Ffurflenni a Llyfr Gwaith:

Cynllun gweithredu personol

Llyfr Gwaith

Ffurflen Werthuso

 

Archif:

Fideo a cyflwyniadau o’r lansiad y pecyn gwreiddiol:

Cyflwyniad Liz Thorburn CGGC

Cyflwyniad Sue Gwynn a Rhys Hughes

Fideo Suzanne Mollison

Fideo diwrnod y lansiad