Gwrando ar y wefan

Arolygwyr Gwasanaethau

Dyma'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) ar gyfer Arolygwyr Gwasanaethau sy'n arolygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae'r safonau wedi'u grwpio i fewn i swyddogaethau.

Darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am rheoleiddio a chofrestru
CyfeirnodSafon
SCDINSPA1
mwyDarparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am weithgareddau arolygu
Asesu ceisiadau i gofrestru gwasanaethau
CyfeirnodSafon
SCDINSPB1
mwyRheoli addasrwydd i gofrestru trwy werthuso ceisiadau
Arolygu gwasanaethau
CyfeirnodSafon
SCDINSPC1
mwyCynllunio ar gyfer arolygu gwasanaethau
SCDINSPC2
mwyGweithio gyda darparwyr gwasanaeth i gynnal hunanasesiad
SCDINSPC3
mwyArolygu gwasanaethau
SCDINSPC4
mwyRheoli heriau i ganfyddiadau arolygiad
SCDINSPC5
mwyRheoli llwyth achosion personol fel arolygydd
Rheoli pryderon a chwynion
CyfeirnodSafon
SCDINSPD1
mwyGwerthuso gwybodaeth am bryderon a dderbynnir am wasanaethau darparwyr
SCDINSPD2
mwyCynllunio ar gyfer ymchwilio i wasanaeth
SCDINSPD3
mwyCyfrannu at ymchwilio i fethiannau gwasanaeth
Sicrhau cydymffurfiad drwy orfodaeth
CyfeirnodSafon
SCDINSPE1
mwyHybu cydymffurfiad trwy ddefnyddio fframwaith rheoleiddio
SCDINSPE2
mwyCefnogi cydymffurfiad trwy weithdrefnau cyfreithiol
SCDINSPE3
mwyGweithredu i sicrhau iechyd, diogelwch a lles unigolion
Gweithio mewn partneriaeth ag eraill
CyfeirnodSafon
SCDINSPF1
mwyYmgysylltu â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau a’u cynhalwyr wrth gynnal gweithgareddau arolygu
SCDINSPF2
mwyGweithio mewn partneriaeth i gynnal arolygiadau ar y cyd
Hybu rhagoriaeth
CyfeirnodSafon
SCDINSPG1
mwyCyfrannu at wella gwasanaethau
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0452
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion
Gweithio mewn tîm
CyfeirnodSafon
SCDHSC3121
mwyHyrwyddo effeithiolrwydd timau
Dysgu a datblygu
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0043
mwy Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill
Iechyd a Diogelwch
CyfeirnodSafon
SCDHSC0042
mwyArwain ymarfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith