Gwrando ar y wefan

Comisiynu, Caffael a Chontractio

Cafodd yr Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) ar gyfer Comisiynu, Caffael a Chontractio ar gyfer Gwasanaethau Gofal eu hadolygu yn ystod 2013. Mae ganddynt ffocws penodol ar weithgareddau comisiynu o fewn cyd-destun gofal cymdeithasol, gan gynnwys gweithgareddau ar y cyd gyda phartneriaid fel comisiynwyr gwasanaeth iechyd. Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol wedi cael eu datblygu a'u cytuno ar gyfer eu defnyddio ar draws y DU.

Mae gan y SGC defnyddiau niferus yn y gweithle neu yn natblygiad y gweithlu. Mae'r rhain yn cynnwys diffinio rolau yn y gwaith; recriwtio staff; goruchwylio ac arfarnu; meincnodau ar gyfer cymwysterau; nodi, datblygu neu gomisiynu hyfforddiant; adnabod anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), a chynllunio staff.

Mae yna nifer fawr o SGC yn y gyfres hon, felly er mwyn eu gwneud yn haws i'w defnyddi maent wedi cael eu grwpio i mewn i feysydd swyddogaethol:

Paratoi - Ymgysylltu ag unigolion a rhanddeiliaid eraill
CyfeirnodSafon
SCDCPC 309
mwyCefnogi comisiynu cydgynhyrchiol
SCDCPC 301
mwyCreu a chynnal perthnasoedd gweithio effeithiol â phobl eraill mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio
SCDCPC 401
mwyDatblygu perthnasoedd gweithio effeithiol
SCDCPC 407
mwyHwyluso comisiynu cydgynhyrchiol
SCDCPC 501
mwyDatblygu partneriaethau a chynghreiriau strategol ar gyfer comisiynu
Paratoi - Llywodraethu a rheolaeth
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0452
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion
SCDCPC 302
mwyCyfrannu at berfformiad effeithiol eich sefydliad
HSC 3121
mwyHyrwyddo effeithiolrwydd timau
SCDCPC 402
mwyHybu cydymffurfio â chyfrifoldeb sefydliadol
SCDCPC 426
mwyRheoli ansawdd gwasanaethau comisiynu, caffael a chontractio yn eich maes cyfrifoldeb
SCDCPC 429
mwyCyfrannu at ddatblygu polisi a strategaeth yn eich sefydliad eich hun a thu allan iddo, a dylanwadu ar hynny
HSC 0452
mwyArwain ymarfer sy'm hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion
SCDCPC 519
mwyDarparu arweinyddiaeth ar gyfer comisiynu
SCDCPC 520
mwyArwain rheoli risg wrth gomisiynu, caffael a chontractio
SCDCPC 508
mwyYmgysylltu â phroses gwneud penderfyniadau eich sefydliad
SCDCPC 425
mwyRheoli perfformiad comisiynu, caffael a chontractio ar gyfer eich maes cyfrifoldeb
SFHGEN35
Provide supervision to other individuals

This standard is about providing supervision to individuals. The individuals whom you are supporting may be within your own organisation or in other organisations, and may work at the same level as yourself. This standard is not about line management or supervision which is covered separately in relevant Management and Leadership standards.

Users of this standard will need to ensure that practice reflects up to date information and policies.

Paratoi - Rheoli Prosiect
CyfeirnodSafon
CFAM&LFA4
mwy Rheoli rhaglenni
CFAM&LFA5
mwyRheoli prosiectau
Paratoi - Gwybodaeth a hyfforddiant sgiliau
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0043
mwy Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill
SCDHSC 0033
mwy Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu
SCDCPC 427
mwyCyfnewid gwybodaeth ac arfer da er mwyn cynorthwyo i gyflawni canlyniadau
SCDCPC 505
mwyCynllunio’r gweithlu i gyflawni canlyniadau
SCDCPC 518
mwyDatblygu timau i reoli comisiynu ar gyfer canlyniadau
SCDCPC 512
mwyGwerthuso effeithiolrwydd strategaeth a pholisi comisiynu o ran gwella canlyniadau ar gyfer unigolion, pobl allweddol a chymunedau
Dadansoddi - Sefydlu canlyniadau a blaenoriaethau
CyfeirnodSafon
SCDCPC303
mwyYmchwilio a rheoli gwybodaeth i gefnogi penderfyniadau comisiynu
SCDCPC 315
mwyCyfrannu at sefydlu blaenoriaethau comisiynu a chydbwyso'r galwadau ar adnoddau
SCDCPC 408
mwyCynnal dadansoddiad o anghenion poblogaeth
SCDCPC 503
mwyCynnal adolygiad strategol o’r amgylchedd comisiynu ar gyfer eich maes cyfrifoldeb
Dadansoddi - Datblygu opsiynau
CyfeirnodSafon
SCDCPC 317
mwyCyfrannu at ddatblygu ffyrdd hyblyg ac arloesol o weithio er mwyn cyflawni canlyniadau
SCDCPC 430
mwyCefnogi arloesi a gweithredu ffyrdd newydd o weithio i gyflawni canlyniadau
SCDCPC 409
mwyDatblygu gwerthusiad dewisiadau ar gyfer blaenoriaethau comisiynu
SCDCPC 511
mwyArwain arloesi a ffyrdd newydd o weithio i gyflawni canlyniadau
Cynllunio - Strategaeth a pholisi
CyfeirnodSafon
SCDCPC 304
mwyHwyluso’r broses o ddatrys problemau neu wrthdaro wrth gomisiynu, caffael a chontractio
SCDCPC 414
mwyCychwyn a gweithredu newid i wella gweithgareddau comisiynu, caffael a chontractio
SCDCPC 506
mwyNegodi ar gyfer adnoddau ariannol i gefnogi cynlluniau yn eich maes cyfrifoldeb
SCDCPC 515
mwyArwain a rheoli newid mewn gweithgareddau comisiynu
SFJPSG2.4.3
Steer the design of policies

This unit is about steering and coordinating the design of a range of policies which take account of the legal environment, EU considerations and guidance upon policy/regulatory appraisal. It includes inspiring and motivating others to develop policy and evaluating the options developed. This unit should be used in conjunction with your organisation's own leadership behaviours.

This standard reflects best practice within the PSG policy framework in relation to policy design.

Cynllunio - Gweithio mewn partneriaeth
CyfeirnodSafon
SCDCPC 412
mwyCydweithredu â phartneriaid i gomisiynu gwasanaethau ar y cyd
SCDCPC 509
mwyGalluogi eich sefydliad i alinio neu gyfuno cyllidebau gyda phartneriaid comisiynu
SCDCPC 510
mwyDatblygu cynllun comisiynu strategol ar y cyd
Diogelu gwasanaethau - Datblygu'r farchnad
CyfeirnodSafon
SCDCPC 416
mwyDatblygu datganiad o sefyllfa'r farchnad ar gyfer eich maes cyfrifoldeb
SCDCPC 417
mwyYmgysylltu â'r farchnad i gyflawni blaenoriaethau a chanlyniadau eich sefydliad
Diogelu gwasanaethau - Caffael a chontractio gwasanaethau
CyfeirnodSafon
SCDCPC 307
mwyCyfrannu at gynllunio ar gyfer gweithredu contract
SCDCPC 316
mwyCynorthwyo unigolion i sicrhau gwasanaethau er mwyn cyflawni canlyniadau
SCDCPC 415
mwyNodi gwasanaethau cynaliadwy i gyflawni canlyniadau
SCDCPC 419
mwyCaffael nwyddau a gwasanaethau i gynnal y ddarpariaeth
SCDCPC 420
mwyDatgomisiynu gwasanaethau i hybu canlyniadau blaenoriaethol
SCDCPC 422
mwy Rheoli’r broses dendro i gyflawni canlyniadau blaenoriaethol
SCDCPC 423
mwyDefnyddio ystod o offer, technegau a dulliau i sicrhau gwasanaethau
Adolygu - Rheoli a monitro contractau
CyfeirnodSafon
SCDCPC 305
mwyGweithio gyda darparwyr i fonitro ac adolygu perfformiad yn unol â chanlyniadau
SCDCPC 306
mwyGweithredu er mwyn hybu cydymffurfio â chontract
SCDCPC 421
mwyRheoli contractau i gyflawni canlyniadau
SCDCPC 424
mwyGwella perfformiad contract
Adolygu - Adolygu a gwerthuso gweithgaredd comisiynu
CyfeirnodSafon
SCDCPC 431
mwyAdolygu cynaladwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gweithgarwch comisiynu ar gyfer eich maes gwaith
SCDCPC 512
mwyGwerthuso effeithiolrwydd strategaeth a pholisi comisiynu o ran gwella canlyniadau ar gyfer unigolion, pobl allweddol a chymunedau