Gwrando ar y wefan

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Fe ddatblygwyd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (CCLD) ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn gwasanaethau blynyddoedd cynnar a gofal plant ar gyfer yr oedran 0-7.

Mae'r safonau o fewn y gyfres yma wedi eu grwpio i fewn i swyddogaethau gyda linciau i enghreifftiau a sut gellir eu defnyddio fel dulliau effeithiol ar gyfer unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Gofal plant a datblygiad
CyfeirnodSafon
SCDCCLD 0303
mwy Hyrwyddo datblygiad plant a phobl ifanc
SCDHSC 0326
mwy Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc
SCDCCLD 0203
mwyCefnogi datblygiad plant a phobl ifanc
SCDCCLD 0208
mwyCefnogi gofal babanod a phlant
SCDCCLD 0209
mwyCefnogi plentyn ag anghenion cymorth ychwanegol
SCDCCLD 0307
mwyHybu iechyd a datblygiad corfforol plant
SCDCCLD 0314
mwyHyrwyddo gofal babanod a phlant
SCDCCLD 0320
mwyGofalu am blant yn y cartref
SCDCCLD 0321
Hyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant â gofynion ychwanegol mewn partneriaeth â'u teuluoedd
SCDCCLD 0403
mwyArwain rhaglenni i hyrwyddo datblygiad plant a phobl ifanc
Dysgu a datblygu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar
CyfeirnodSafon
SCDCCLD 0247
mwyCefnogi dysgu iaith newydd drwy ddulliau trochi ymhlith plant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar
SCDCCLD 0309
mwyGweithredu fframweithiau addysg gynnar drwy ddatblygu ffyrdd o gynllunio'r cwricwlwm
SCDCCLD 0310
mwyAsesu cynnydd plant yn unol â fframweithiau cwricwlwm perthnasol
SCDCCLD 0316
mwyHyrwyddo dysgu cynnar plant yn yr amgylchedd ysgol
SCDCCLD 0323
mwyDefnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu i hyrwyddo gwaith dysgu cynnar plant
SCDCCLD 0345
mwyHyrwyddo datblygiad llythrennedd, rhifedd ac iaith yn nysgu cynnar plant
SCDCCLD 0347
mwyHyrwyddo dysgu iaith newydd ymhlith plant drwy ddulliau trochi mewn lleoliad blynyddoedd cynnar
SCDCCLD 0339
mwyHyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant ag anghenion cymorth ychwanegol mewn lleoliadau addysg gynnar
SCDCCLD 0407
mwyArwain y cwricwlwm addysg gynnar i blant
SCDCCLD 0408
mwyArwain datblygiad corfforol, gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol plant
SCDCCLD 0409
mwyArwain y gwaith o gefnogi sgiliau cyfathrebu plant
SCDCCLD 0410
mwyArwain y gwaith o gefnogi creadigrwydd plant
SCDCCLD 0411
mwyArwain y gwaith o gefnogi sgiliau plant o ran dysgu mathemategol, archwilio a datrys problemau
SCDCCLD 0415
mwyArwain o ran cynghori a chefnogi ymarferwyr mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar sy’n gweithio gyda plant ag anghenion cymorth ychwanegol
Diogelu a lles
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0044
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc
SCDHSC 0034
mwyHyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc
SCDCCLD 0325
mwy Helpu plant a phobl ifanc i ddygymod
SCDHSC 0383
mwyCefnogi unigolion i symud i amgylcheddau byw newydd
SCDCCLD 0202
mwyHelpu i ddiogelu plant
SCDCCLD 0308
mwyHyrwyddo lles a gwydnwch plant
SCDCCLD 0327
mwyCefnogi plant sydd wedi profi trawma
SCDCCLD 0432
mwyRheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n delio’n effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywydau
Cyfathrebu
CyfeirnodSafon
SCDCCLD 0201
mwyCefnogi cyfathrebu effeithiol
SCDCCLD 0301
mwyHyrwyddo cyfathrebu effeithiol
SCDCCLD 0401
mwyCynnal systemau ac arferion cyfathrebu effeithiol
SCDCCLD 0332
mwyCynorthwyo teuluoedd i gymryd rhan mewn grwpiau lleoliad gofal plant
Iechyd a diogelwch
CyfeirnodSafon
SCDHSC 3122
mwy Cefnogi unigolion i ddefnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
SCDHSC 0042
mwy Arwain ymarfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith
SCDHSC 0032
mwy Hyrwyddo iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith
SCDHSC 0022
mwy Cefnogi iechyd a diogelwch eich hun ac eraill
Amgylcheddau cynorthwyol a diogel
CyfeirnodSafon
SCDCCLD 0205
mwyCynnal amgylcheddau i ddiwallu anghenion plant
SCDCCLD 0306
mwyCynllunio a threfnu amgylcheddau i blant a theuluoedd
SCDCCLD 0312
mwyCreu amgylcheddau cadarnhaol ar gyfer babanod a phlant
SCDCCLD 0412
Gwerthuso'r amgylchedd ar gyfer plant a theuluoedd
Chwarae
CyfeirnodSafon
SCDCCLD 0206
mwyHelpu plant i ddysgu drwy chwarae
SKAPW34
mwyGweithio gyda phlant a phobl ifanc i greu lleoedd chwarae a chefnogi gweithgareddau chwarae hunangyfeiriedig a ddewisir o wirfodd
SKAPW9
mwyCynllunio a chefnogi chwarae hunangyfeiriedig
Arwain a rheoli
CyfeirnodSafon
MSC D6
mwyDyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb
MSC B1
mwyDatblygu cynlluniau gweithredol ar gyfer eich maes cyfrifoldeb a'u rhoi ar waith
MSC B6
mwyRhoi arweiniad yn eich maes cyfrifoldeb
MSC C2
mwyHwyluso newid
MSC E2
mwyRheoli cyllid ar gyfer eich maes cyfrifoldeb
MSC E3
mwyCael cyllid ychwanegol ar gyfer y sefydliad
SCDCCLD 0328
mwyRheoli busnes gofal plant ar raddfa fach
SCDCCLD 0333
mwyHyrwyddo'r broses o recriwtio staff mewn sefydliad gofal plant
SCDCCLD 0340
mwyHyrwyddo systemau a gweithdrefnau ansawdd i ddarparu gwasanaethau gofal plant
SCDCCLD 0414
mwyArwain gwaith i adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer plant ag anghenion cymorth ychwanegol
SCDCCLD 0416
mwyArwain y gwaith o asesu cynlluniau sicrhau ansawdd
SCDCCLD 0431
mwyDarparu arweinyddiaeth a rheolaeth dros ddarpariaeth gofal plant integredig
SCDCCLD 0433
mwyParatoi'r lleoliad gofal plant ar gyfer arolygiadau rheoleiddiol
Datblygu ymarfer
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0043
mwy Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill
SCDHSC 0033
mwy Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu
SCDHSC 0023
mwy Datblygu eich gwybodaeth a'ch ymarfer eich hun
SCDCCLD 0420
mwy Cynnal prosiect ymchwil
Plant ag anghenion cymorth penodol
CyfeirnodSafon
CCLD 414
mwyArwain gwaith i adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer plant ag anghenion cymorth ychwanegol
CCLD 0415
mwyArwain gwaith i adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer plant ag anghenion cymorth ychwanegol
CCLD 339
mwyHyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant ag anghenion cymorth ychwanegol mewn lleoliadau addysg gynnar
CCLD 0321
mwyHyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant â gofynion ychwanegol mewn partneriaeth â'u teuluoedd
CCLD 209
mwyCefnogi plentyn ag anghenion cymorth ychwanegol
Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd
CyfeirnodSafon
CPC 309
mwyCynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain
SCDCCLD 0334
mwyDarparu gwasanaethu i deuluoedd, plant a phobl a phobl ifanc o gymunedau diwylliannol ac ieithyddol amrywiol
SCDCCLD 0313
mwyCefnogi ymyriadau cynnar er budd plant a theuluoedd
SCDCCLD 0315
mwyHyrwyddo ffyrdd o gynorthwyo teuluoedd sydd ag anghenion llythrennedd, rhifedd ac iaith
SCDCCLD 0317
mwyYmgysylltu â theuluoedd mewn ffyrdd sy'n eu hannog i ymwneud â gwaith dysgu a datblygiad eu plant
SCDCCLD 0319
mwyHyrwyddo byw'n iach ymhlith plant a theuluoedd
SCDCCLD 0322
Empower families through the development of parenting skills
SCDCCLD 0331
mwyCefnogi plant a theuluoedd yn y gymuned
SCDCCLD 0405
mwyArwain darpariaeth i fabanod a phlant mewn partneriaeth â rhieni a chynhalwyr
SCDCCLD 0330
mwyCynnal gwasanaeth i blant a theuluoedd
SCDCCLD 0332
mwyCynorthwyo teuluoedd i gymryd rhan mewn grwpiau lleoliad gofal plant
Gweithio mewn gyda pobl proffesiynol eraill
CyfeirnodSafon
SCDCHSC 0241
Cyfrannu at effeithiolrwydd timau
SCDCCLD 0329
mwyGweithio gyda phwyllgor rheoli
SCDCCLD 0338
mwyMeithrin cydberthnasau gwaith cynhyrchiol ag eraill
SCDCCLD 0417
mwyArwain darparwyr gwasanaethau o ran cael gafael ar wybodaeth i gefnogi gofal, dysgu a datblygiad plant
SCDCCLD 0423
mwyArwain trefniadau gweithio amlasiantaethol mewn lleoliadau gofal plant