Gwrando ar y wefan

Gwaith Cymdeithasol

Cafodd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol (SGC) eu diwygio yn 2011 a chaiff eu cyhoeddi gan Gomisiwn y DU dros Addysg a Sgiliau. Roedd yr ymarfer ymgynghori yng Nghymru yn cynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, cynhalwyr, cyflogwyr, ymarferwyr, swyddogion llywodraethol, cynrychiolwyr o addysg bellach ac addysg uwch ac o gyrff proffesiynol.

Mae gan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol nifer o ddefnyddiau yn y gweithle neu o ran datblygiad yr unigolyn. Mae’r rhain yn cynnwys diffinio rolau yn y gwaith, recriwtio staff, goruchwylio ac arfarnu, nodi anghenion hyfforddiant neu anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), a chynllunio staff. Maent yn helpu i gynnal gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel.

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn offeryn gwerthfawr i’w ddefnyddio fel meincnodau ar gyfer cymwysterau ac mae’r radd mewn gwaith cymdeithasol wedi’i seilio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol.

Ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer eu gradd a’r rhai sy’n dechrau ar eu gradd yng Nghymru yn ystod 2012/13, caiff y cwrs ei seilio ar safonau gwreiddiol 2003.

SGC ar gyfer Gwaith Cymdeithasol 2003

Ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau ar eu gradd yng Nghymru yn ystod 2013/14, caiff y cwrs ei seilio ar safonau diwygiedig 2011.

Mae’r safonau 2011 yn disgrifio’r 6 rôl allweddol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol.

Map swyddogaethol
CyfeirnodSafon
Map SW /GC
mwyMap swyddogaethol
Mae’r Indecs (neu’r Map Swyddogaethol) yn disgrifio pob rôl allweddol yn yr SGC ar gyfer Gwaith Cymdeithasol. Llwytho i lawr
01-01-2003
mwySGC ar gyfer Gwaith Cymdeithasol 2003
Datblygwyd y safonau galwedigaethol cenedlaethol hyn mewn cyswllt â Chyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon, Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban a TOPPS Lloegr. Yr oedd yr ymgynghori yng Nghymru yn cynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, cynhalwyr, cyflogwyr, ymarferwyr, swyddogion y llywodraeth, cynrychiolwyr o faes addysg bellach ac addysg uwch ac o gyrff proffesiynol. Cytunodd Cyngor Gofal Cymru ar y safonau ym mis Mawrth 2002. Cymeradwywyd y safonau gan Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (ACC) ym mis Mehefin 2002.Llwytho i lawr
Rôl allweddol 1 - Cynnal atebolrwydd proffesiynol
CyfeirnodSafon
SW 1
mwyCynnal cronfa wybodaeth a thystiolaeth ddiweddar ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol
SW 2
mwyDatblygu ymarfer gwaith cymdeithasol trwy oruchwyliaeth a myfyrio
Rôl allweddol 2 - Ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol
CyfeirnodSafon
SW 3
mwyRheoli eich rôl fel gweithiwr cymdeithasol proffesiynol
SW 4
mwyYmarfer barn broffesiynol mewn gwaith cymdeithasol
SW 5
mwyRheoli materion moesegol, penblethau a gwrthdaro
SW 6
mwyYmarfer gwaith cymdeithasol mewn cyd-destunau amlddisgyblaethol
SW 7
mwyParatoi adroddiadau a chofnodion proffesiynol yn ymwneud â phobl
Rôl allweddol 3 - Hybu ymgysylltiad a chyfranogiad
CyfeirnodSafon
SW 8
mwyParatoi ar gyfer ymgysylltiad gwaith cymdeithasol
SW 9
mwyCynnwys pobl mewn ymarfer gwaith cymdeithasol
SW 10
mwyCynorthwyo pobl i gymryd rhan mewn prosesau penderfynu
SW 11
mwyEirioli ar ran pobl eraill
Rôl allweddol 4 - Asesu anghenion, risgiau ac amgylchiadau
CyfeirnodSafon
SW 12
mwyAsesu anghenion, risgiau ac amgylchiadau mewn partneriaeth â’r rheiny sydd ynghlwm
SW 13
mwyYmchwilio i niwed neu gamdriniaeth
Rôl allweddol 5 - Cynllunio ar gyfer canlyniadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
CyfeirnodSafon
SW 14
mwyCynllunio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â materion tymor byr a thymor hwy
SW 15
mwyCytuno ar gynlluniau rheoli risg i hybu annibyniaeth a chyfrifoldeb
SW 16
mwyCytuno ar gynlluniau lle mae risg o niwed neu gamdriniaeth
Rôl allweddol 6 - Cymryd camau i sicrhau newid
CyfeirnodSafon
SW 17
mwyCymhwyso dulliau a modelau ymyrraeth gwaith cymdeithasol i hybu newid
SW 18
mwyCael mynediad at adnoddau i gynorthwyo canlyniadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
SW 19
mwyGwerthuso canlyniadau ymarfer gwaith cymdeithasol
SW 20
mwyYmddieithrio ar ddiwedd ymglymiad â gwaith cymdeithasol