Gwrando ar y wefan

Gwasanaethau synhwyraidd

Cymeradwywyd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Synhwyraidd yng Nghymru ac ar lefel DU ym mis Tachwedd 2008. Cânt eu defnyddio bellach at bwrpasau Adnoddau Dynol a datblygiad sefydliadol – megis i lywio disgrifiadau swyddi, manylebau pobl, dadansoddi anghenion hyfforddi (unigol, tîm neu sefydliad), gwerthuso a chynllunio a datblygu’r gweithlu.

Defnyddir y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol hefyd i ddatblygu dysgu a chymwysterau yn 2009, yn dilyn y gwaith sydd bellach ar y gweill i ddatblygu Cynllun Gweithredu Cymwysterau Cymru ar gyfer Gwasanaethau Synhwyraidd. Bydd cyfleoedd i ddatblygu unedau ar gyfer y Fframwaith Credydau a Chymwysterau, a fydd yn galluogi’r gweithlu i ennill credydau am eu dysgu dros amser, gan adeiladu tuag at gymhwyster ar gyflymdra sy’n addas iddynt.

Gwasanaethau synhwyraidd
CyfeirnodSafon
1
mwySafon 1 - Datblygu eich arfer proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion nam ar y golwg
Mae’r safon hon yn ymwneud â’ch datblygiad proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth gydag egwyddorion y Model Cymdeithasol o anabledd yn sail i hynny. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
2
mwySafon 2 - Datblygu eich arfer proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion nam ar y clyw, materion Pobl Fyddar ac anghenion cyfathrebu diwylliannol
Mae’r safon hon yn ymwneud â’ch datblygiad proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth gydag egwyddorion y Model Cymdeithasol o anabledd yn sail i hynny. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
3
mwySafon 3 – Datblygu eich arfer proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion Pobl Ddall a Byddar
Mae’r safon hon yn ymwneud â’ch datblygiad proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth gydag egwyddorion y Model Cymdeithasol o anabledd yn sail i hynny. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
4
mwySafon 4 – Nodi a chynorthwyo anghenion corfforol a synhwyraidd unigolion y nodwyd bod ganddynt anghenion cymhleth
Mae’r safon hon yn ymwneud â chysylltu â phersonél cymwys eraill o fewn lefel a chyfrifoldeb eich rôl i nodi a chefnogi anghenion corfforol a synhwyraidd unigolyn y nodwyd bod ganddynt anghenion cymhleth neu luosog. Gall y derminoleg yn ymwneud ag “anghenion eraill” gynnwys anghenion iechyd meddwl, corfforol, lles emosiynol, anghenion lluosog ac unrhyw anawsterau ychwanegol eraill neu anableddau. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
5
mwySafon 5 – Galluogi unigolion sydd ag anghenion synhwyraidd i gael mynediad at hyfforddiant, cyflogaeth a datblygu gyrfa
Ar gyfer y safon hon mae angen i chi gynorthwyo unigolion sydd ag anghenion synhwyraidd i gynllunio ar gyfer, nodi a cheisio hyfforddiant, cyflogaeth a gweithgareddau datblygu gyrfa sy’n realistig iddynt ac yn briodol i’w hanghenion. Bydd angen i chi allu cyfeirio unigolion at asiantaethau arbenigol perthnasol a chynnig cymorth lle bo’n briodol. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
6
mwySafon 6 – Gweithio gydag unigolion a phobl allweddol i’w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’u hanghenion synhwyraidd
Ar gyfer y safon hon mae angen i chi hyrwyddo’r gwerthoedd a’r egwyddorion sy’n sail i arfer gorau wrth weithio gydag unigolion a phobl allweddol, a’u grymuso, er mwyn eu galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus am eu bywydau. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
7
mwySafon 7 – Nodi a gweithredu dewisiadau technoleg gynorthwyol greadigol
Mae’r safon hon yn ymwneud â gweithio gydag unigolion, eu gofalwyr ac aelodau eraill o dîm amlddisgyblaeth, lle bo’n briodol, i gynorthwyo unigolion i gael mynediad i dechnoleg gynorthwyol a’u defnyddio’n effeithiol i gynnal byw’n annibynnol. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
8
mwySafon 8 – Paratoi ar gyfer gwaith sefydlu/ adsefydlu, cyswllt a chyfranogiad
Mae’r safon hon yn ymwneud ag ymgymryd ag arferion sefydlu/ adsefydlu a darparu gweithgareddau sefydlu/ adsefydlu, gan gynnwys paratoi ar gyfer cyswllt cyntaf ag unigolion, a chyfranogiad rheolaidd unigolion. Ar gyfer y safon hon bydd disgwyl i chi weithio mewn partneriaeth â phobl eraill i nodi, asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso’r ymyriadauLlwytho i lawr
9
mwySafon 9 – Cyflawni ymyriadau sefydlu/ adsefydlu i ddiwallu anghenion pobl â nam ar eu golwg
Mae’r safon hon yn ymwneud â chyflawni arferion sefydlu/ adsefydlu a darparu gweithgareddau sefydlu/ adsefydlu. Ar gyfer y safon hon bydd disgwyl i chi weithio mewn partneriaeth â phobl eraill i nodi, asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso’r ymyriadau.Llwytho i lawr
10
mwySafon 10 – Gweithio’n unol â gwerthoedd ac egwyddorion arfer sefydlu/ adsefydlu a sicrhau eich datblygiad proffesiynol eich hun
Mae’r Safon hon yn ymwneud â’ch datblygiad proffesiynol eich hun yn unol ag egwyddorion gwaith sefydlu/ adsefydlu gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr
11
mwySafon 11 – Cynorthwyo sgiliau byw’n annibynnol pobl Ddall a Byddar
Mae’r safon hon yn ymwneud â’r modd y cynorthwywch sgiliau byw’n annibynnol ar gyfer pobl Ddall a Byddar. Mae’r safon yn berthnasol i bob lefel. Gellir defnyddio adrannau o’r safon at ddibenion cynefino, datblygiad proffesiynol ac ar gyfer hyfforddi.Llwytho i lawr