Gwrando ar y wefan

Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal

Fe ddatblygwyd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC) ac Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn arwain a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y DU.

Mae’r safonau o fewn y cyfresi yma wedi eu grwpio i fewn i swyddogaethau gyda linciau i enghreifftiau a sut gellir eu defnyddio fel dulliau effeithiol ar gyfer unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC) yn eiddo ar y cyd i Sgiliau Gofal a Datblygu (Cyngor Gofal Cymru; Sgiliau Gofal (Lloegr); Cyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon; Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban) a Sgiliau Gofal.

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol LMCS yn eiddo ar y cyd â Sgiliau Gofal a Datblygu.

Mae’r Cyngor Gofal wedi datblygu canllaw ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ag gyfer gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n darparu cymorth a chanllawiau ar sut i’w defnyddio.

Canllaw ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ag gyfer gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant

Diogelu a lles oedolion
CyfeirnodSafon
SCDLMC B1
mwyArwain a rheoli arfer sy’n hyrwyddo diogelu unigolion
SCDHSC 0024
mwyHelpu i ddiogelu unigolion
SCDLMC B2
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau sy’n hyrwyddo lles unigolion
SCDHSC 0430
mwyArwain ymarfer i leihau ac atal y risg o berygl, niwed a chamdriniaeth
SCDHSC 0431
Cefnogi unigolion sydd wedi eu niweidio neu eu camdrin
SCDHSC 0395
mwyCyfrannu at ymdrin â sefyllfaoedd lle y ceir risg o berygl, niwed neu gamdriniaeth
SCDHSC 0452
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion
SCDHSC 3111
mwyHyrwyddo hawliau ac amrywiaeth unigolion
SCDHSC 0234
mwyCynnal hawliau unigolion
SCDHSC 0410
mwyEiriol gydag unigolion ac ar eu rhan
SCDHSC 0423
mwyHelpu unigolion mewn gwrandawiadau ffurfiol
SCDHSC 0368
mwyCyflwyno dewisiadau ac anghenion unigolion
SCDHSC 0367
mwyCefnogi unigolion i fanteisio ar gynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol
SCDHSC 0366
mwyCefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau
SCDLMC B4
mwyArwain a rheoli arfer sy’n cynnwys pobl allweddol wrth ddarparu gwasanaeth gofal i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i unigolion
SCDHSC 0356
mwyCefnogi unigolion i ddelio â phroblemau mewn cydberthynas
SCDHSC 0331
mwyCefnogi unigolion i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau cymdeithasol
SCDHSC 3110
mwyHybu cydberthnasau effeithiol ag unigolion
SCDHSC 0233
mwyDatblygu cydberthynas effeithiol ag unigolion
SCDHSC 0350
mwyCefnogi lles ysbrydol unigolion
SCDHSC 0332
mwyHyrwyddo hunan-barch unigolion a'u hymdeimlad o hunaniaeth mewn ffordd gadarnhaol
SCDHSC 3112
mwyCefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles cymdeithasol eu hunain
SCDHSC 0226
mwyCefnogi unigolion sy'n ofidus
SCDHSC 0382
mwyCefnogi unigolion i reoli newid yn eu bywydau
SCDLMC B3
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n ymdrin yn effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywyd
SCDHSC 0384
mwyCefnogi unigolion ar adeg profedigaeth
SCDLMC B8
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
SCDHSC 0336
mwyHyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
SCDHSC 0045
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo'r broses o ddiogelu unigolion
SCDHSC 0035
mwyHyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc
SCDHSC 0335
mwyCyfrannu at y broses o gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi'u niweidio neu eu cam-drin
Diogelu a lles plant a phobl ifanc
CyfeirnodSafon
SCDLMC B1
mwyArwain a rheoli arfer sy’n hyrwyddo diogelu unigolion
SCDHSC 0024
mwyHelpu i ddiogelu unigolion
SCDLMC B2
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau sy’n hyrwyddo lles unigolion
SCDHSC 0430
mwyArwain ymarfer i leihau ac atal y risg o berygl, niwed a chamdriniaeth
SCDHSC 0431
Cefnogi unigolion sydd wedi eu niweidio neu eu camdrin
SCDHSC 0395
mwyCyfrannu at ymdrin â sefyllfaoedd lle y ceir risg o berygl, niwed neu gamdriniaeth
SCDHSC 0452
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion
SCDHSC 3111
mwyHyrwyddo hawliau ac amrywiaeth unigolion
SCDHSC 0234
mwyCynnal hawliau unigolion
SCDHSC 0410
mwyEiriol gydag unigolion ac ar eu rhan
SCDHSC 0423
mwyHelpu unigolion mewn gwrandawiadau ffurfiol
SCDHSC 0368
mwyCyflwyno dewisiadau ac anghenion unigolion
SCDHSC 0367
mwyCefnogi unigolion i fanteisio ar gynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol
SCDHSC 0366
mwyCefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau
SCDLMC B4
mwyArwain a rheoli arfer sy’n cynnwys pobl allweddol wrth ddarparu gwasanaeth gofal i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i unigolion
SCDHSC 0356
mwyCefnogi unigolion i ddelio â phroblemau mewn cydberthynas
SCDHSC 0331
mwyCefnogi unigolion i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau cymdeithasol
SCDHSC 3110
mwyHybu cydberthnasau effeithiol ag unigolion
SCDHSC 0233
mwyDatblygu cydberthynas effeithiol ag unigolion
SCDHSC 0350
mwyCefnogi lles ysbrydol unigolion
SCDHSC 0332
mwyHyrwyddo hunan-barch unigolion a'u hymdeimlad o hunaniaeth mewn ffordd gadarnhaol
SCDHSC 3112
mwyCefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles cymdeithasol eu hunain
SCDHSC 0226
mwyCefnogi unigolion sy'n ofidus
SCDHSC 0382
mwyCefnogi unigolion i reoli newid yn eu bywydau
SCDLMC B3
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n ymdrin yn effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywyd
SCDHSC 0384
mwyCefnogi unigolion ar adeg profedigaeth
SCDLMC B8
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
SCDHSC 0336
mwyHyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
SCDHSC 0044
mwyArwain ymarfer sy'n hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc
SCDHSC 0034
mwyHyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc
SCDHSC 0038
mwy Helpu plant a phobl ifanc i reoli agweddau ar eu bywydau
SCDHSC 0311
mwy Cefnogi plant a phobl ifanc i feithrin a chynnal cydberthnasau cefnogol
SCDHSC 0312
mwy Cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu hunaniaeth a lles emosiynol cadarnhaol
SCDHSC 0313
mwy Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i hyrwyddo eu hiechyd corfforol a meddyliol eu hunain
SCDCCLD 0325
mwy Helpu plant a phobl ifanc i ddygymod
SCDHSC 0046
mwy Eirioli gyda phlant a phobl ifanc ac ar eu rhan
SCDHSC 0314
mwyGofalu am faban newydd-anedig lle nad yw'r rhieni biolegol yn gallu gwneud hynny
SCDHSC 0325
mwyCyfrannu at y broses o gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi'u niweidio neu eu cam-drin
Cynllunio ac asesu i oedolion
CyfeirnodSafon
SCDLMC B5
mwy Arwain a rheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer asesiadau, cynlluniau ac adolygiadau mewn gwasanaethau gofal
SCDHSC 0416
mwy Arwain y broses gynllunio gydag unigolion
SCDHSC 0415
mwy Arwain y broses o gynllunio'r gwasanaeth a ddarperir er mwyn sicrhau canlyniadau i unigolion
SCDHSC 0414
mwy Asesu dewisiadau ac anghenion unigol
SCDHSC 0329
mwy Cefnogi unigolion i gynllunio, monitro ac adolygu'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu
SCDHSC 0328
mwy Cyfrannu at y broses gynllunio gydag unigolion
SCDHSC 0025
mwy Cyfrannu at weithredu gweithgareddau cynllun gofal neu gymorth
SCDHSC 0450
mwy Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol
Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0368
mwyCyflwyno dewisiadau ac anghenion unigolion
SCDHSC 0366
mwyCefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau
SCDLMC B8
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
SCDLMC B5
mwy Arwain a rheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer asesiadau, cynlluniau ac adolygiadau mewn gwasanaethau gofal
SCDHSC 0450
mwy Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol
SCDHSC 0036
mwy Cyfrannu at y broses asesu a chynllunio gyda phlant a phobl ifanc
SCDLMC B6
mwy Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy
SCDCCLD 0303
mwy Hyrwyddo datblygiad plant a phobl ifanc
SCDHSC 0039
mwy Cefnogi plant a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial addysgol
SCDHSC 0315
mwy Gweithio gyda phlant a phobl ifanc
SCDHSC 0310
mwy Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w paratoi ar gyfer bod yn oedolyn, dinasyddiaeth ac annibyniaeth
SCDHSC 0326
mwy Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc
SCDHSC 0037
mwy Gofal i fabanod
SCDHSC 0316
mwyGweithio gyda plant a phobl ifanc a gofynion ychwanegol i ddiwallu eu hanghenion datblygu
SFHCS 24
mwyCyfrannu at gwrdd ag anghenion maethol babanod, plant a phobl ifanc
SCDCCLD 0316
mwyHyrwyddo dysgu cynnar plant yn yr amgylchedd ysgol
SCDHSC 0323
mwyCyfrannu at ymarfer gofal plant mewn sefyllfaoedd byw mewn grwp
Cefnogaeth bywyd beunyddiol i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0450
mwy Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol
SCDLMC A4
mwy Rheoli gweithlu gwasgaredig i fodloni anghenion a dewisiadau unigolion gartref
SCDHSC 0343
mwy Cefnogi unigolion i fyw gartref
SCDHSC 0027
mwy Cefnogi unigolion yn eu bywyd beunyddiol
SCDHSC 0344
mwy Cefnogi unigolion i gadw, adennill a datblygu sgiliau i reoli eu bywyd beunyddiol
SCDHSC 0370
mwy Cefnogi'r defnydd o gymhorthion technolegol i hybu annibyniaeth
SCDHSC 0029
mwy Cefnogi unigolion i ddiwallu eu hanghenion domestig a phersonol
SCDHSC 0211
mwy Cefnogi unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu
SCDHSC 0213
mwy Darparu bwyd a diod i hyrwyddo iechyd a lles unigolion
SCDHSC 0214
mwy Cefnogi unigolion i fwyta ac yfed
SCDHSC 0215
mwy Helpu unigolion i gynnal symudedd
SCDHSC 0218
mwy Cefnogi unigolion gyda'u hanghenion gofal personol
SCDHSC 0219
mwy Cefnogi unigolion i reoli ymataliaeth
SCDHSC 0422
mwy Hyrwyddo cyfleoedd tai i unigolion
SCDHSC 0349
mwy Cefnogi unigolion i gael gafael ar wasanaethau tai a llety
SCDHSC 0421
mwy Hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg i unigolion
SCDHSC 0348
mwy Cefnogi unigolion i gael cyfleoedd addysg, hyfforddiant a datblygu
SCDHSC 0347
mwy Cefnogi unigolion i gael cyflogaeth
SCDHSC 0345
mwy Cefnogi unigolion i reoli eu materion ariannol
SCDHSC 0420
mwy Hyrwyddo cyfleoedd a gweithgareddau hamdden i unigolion
SCDHSC 0330
mwy Cefnogi unigolion i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau
SCDHSC 0026
mwy Cefnogi unigolion i gael gafael ar wybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau
SCDHSC 0244
mwy Cefnogi unigolion yn y gymuned
SCDHSC 0210
mwy Cefnogi unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden
SCDHSC 0372
mwy Datblygu rhaglenni i alluogi unigolion i ganfod eu ffordd o amgylch amgylcheddau
SCDHSC 0235
mwy Galluogi unigolion i ganfod eu ffordd o amgylch mannau penodol
SCDHSC 0028
mwy Cefnogi unigolion i deithio
SCDHSC 0346
mwy Cefnogi unigolion i reoli taliadau uniongyrchol
SCDHSC 0229
mwy Cynnal diogelwch personol a diogelwch eiddo wrth gael mynediad i gartrefi unigolion
SCDHSC 0383
mwyCefnogi unigolion i symud i amgylcheddau byw newydd
Paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer byw yn annibynnol mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0366
mwyCefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau
SCDHSC 0356
mwyCefnogi unigolion i ddelio â phroblemau mewn cydberthynas
SCDHSC 0331
mwyCefnogi unigolion i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau cymdeithasol
SCDHSC 0382
mwyCefnogi unigolion i reoli newid yn eu bywydau
SCDLMC B3
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n ymdrin yn effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywyd
SCDLMC B8
mwyArwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
SCDHSC 0450
mwy Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol
SCDHSC 0036
mwy Cyfrannu at y broses asesu a chynllunio gyda phlant a phobl ifanc
SCDHSC 0310
mwy Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w paratoi ar gyfer bod yn oedolyn, dinasyddiaeth ac annibyniaeth
SCDHSC 0326
mwy Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc
SCDHSC 0343
mwy Cefnogi unigolion i fyw gartref
SCDHSC 0422
mwy Hyrwyddo cyfleoedd tai i unigolion
SCDHSC 0349
mwy Cefnogi unigolion i gael gafael ar wasanaethau tai a llety
SCDHSC 0421
mwy Hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg i unigolion
SCDHSC 0348
mwy Cefnogi unigolion i gael cyfleoedd addysg, hyfforddiant a datblygu
SCDHSC 0347
mwy Cefnogi unigolion i gael cyflogaeth
SCDHSC 0345
mwy Cefnogi unigolion i reoli eu materion ariannol
SCDHSC 0330
mwy Cefnogi unigolion i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau
SCDHSC 0038
mwy Helpu plant a phobl ifanc i reoli agweddau ar eu bywydau
SCDHSC 0311
mwy Cefnogi plant a phobl ifanc i feithrin a chynnal cydberthnasau cefnogol
SCDHSC 0312
mwy Cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu hunaniaeth a lles emosiynol cadarnhaol
SCDHSC 0313
mwy Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i hyrwyddo eu hiechyd corfforol a meddyliol eu hunain
SCDCCLD 0325
mwy Helpu plant a phobl ifanc i ddygymod
SCDHSC 0383
mwyCefnogi unigolion i symud i amgylcheddau byw newydd
SCDHSC 0351
mwy Gweithredu gweithgareddau datblygu i ddiwallu nodau, dewisiadau ac anghenion unigolion
SCDHSC 0046
mwy Eirioli gyda phlant a phobl ifanc ac ar eu rhan
SCDHSC 03110
mwyDatblygu cydberthynas effeithiol ag unigolion
Cyfathrebu mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDLMC E1
mwy Arwain a rheoli arfer a systemau cyfathrebu effeithiol
SCDHSC 0041
mwy Cynnal systemau ac arfer cyfathrebu effeithiol
SCDHSC 0031
mwy Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol
SCDHSC 0021
mwy Cefnogi cyfathrebu effeithiol
SCDHSC 0369
mwy Cefnogi unigolion ag anghenion cyfathrebu penodol
SCDHSC 0371
mwy Cefnogi unigolion i gyfathrebu gan defnyddio gwasanaethau cyfieithu a dehongli
SCDHSC 0434
mwy Arwain ymarfer ar gyfer rheoli a dosbarthu cofnodion ac adroddiadau
SCDHSC 3115
mwy Prosesu gwybodaeth i'w defnyddio wrth wneud penderfyniadau
SCDHSC 0242
mwy Delio
SCDHSC 0437
mwy Hyrwyddo eich sefydliad a'i wasanaethau i randdeiliaid
SCDHSC 0438
mwy Datblygu a lledaenu gwybodaeth a chyngor ar iechyd a lles cymdeithasol
SCDHSC 0419
mwy Rhoi cyngor a gwybodaeth i'r rheini sy'n gwneud ymholiadau am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
SFHGEN21
mwyRhyngweithio gyda unigolion gan ddefnyddio telathrebu ar we
Cefnogaeth gofal iechyd i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 3112
mwyCefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles cymdeithasol eu hunain
SCDHSC 0370
mwy Cefnogi'r defnydd o gymhorthion technolegol i hybu annibyniaeth
SCDHSC 0213
mwy Darparu bwyd a diod i hyrwyddo iechyd a lles unigolion
SCDHSC 0214
mwy Cefnogi unigolion i fwyta ac yfed
SCDHSC 0215
mwy Helpu unigolion i gynnal symudedd
SCDHSC 0219
mwy Cefnogi unigolion i reoli ymataliaeth
SCDHSC 0223
mwy Cyfrannu i symud a lleoli unigolion
SCDHSC 3122
mwy Cefnogi unigolion i ddefnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
SCDHSC 3103
mwy Cyfrannu at godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd
SCDHSC 0352
mwy Cefnogi unigolion i barhau
SCDHSC 0393
mwy Hyrwyddo cyfranogiad mewn gweithgareddau grwp therapiwtig y cytunwyd arnynt
SCDHSC 0212
mwy Cefnogi unigolion yn ystod sesiynau therapi
SCDHSC 0230
mwy Rheoli amgylcheddau ac adnoddau ar gyfer triniaethau gofal iechyd mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
SCDHSC 0222
mwy Cefnogi hawliau a lles unigolion pan fyddant yn cael triniaeth gofal iechyd
SCDHSC 0225
mwy Cefnogi unigolion i gynnal eu gweithdrefnau gofal iechyd a monitro eu hunain
SCDHSC 0224
mwy Monitro cyflwr unigolion
SCDHSC 0216
mwy Helpu i fynd i'r afael ag anghenion cysur corfforol unigolion
SFHCHS 6
mwy Symud a lleoli unigolion
SFHGEN 6
mwy Rheoli amgylcheddau ac adnoddau i'w defnyddio yn ystod gweithgareddau gofal iechyd
SFHCHS 4
mwy Cynnal asesiad risg ynghylch ag hyfywedd meinwe ar gyfer unigolion
SFHCHS 5
mwy Cynnal Gofal y cytunwyd arno ar gyfer mannau pwyso
SFHCHS 7
mwy Casglu a phrofi sbesimenau gan unigolion
SFHCHS 8
mwy Gosod a sicrhau cathetrau wrethrol a monitro ac ymateb i effeithiau catheterau wrethrol
SFHCHS 17
mwy Cynnal technegau bwydo estynedig er mwyn sicrhau cymeriant maeth a hylif unigolion
SFHCHS 19
mwy Cymryd mesuriadau clinigol arferol
SFHCHS 131
mwy Cymryd samplau gwaed capilariaidd a'u profi
SFHCHS 132
mwy Cymryd samplau gwaed gwythiennol
SFHCHS 150
mwy Cynnal traed unigolion yr aseswyd bod angen cymorth arnynt a gofal traed cyffredinol
SFHCHS 27
mwy Annog a chefnogi unigolion sy'n cael therapi dialysis
SFHCHS 28
mwy Cefnogi a galluogi unigolion sy'n cael dialysis a'u gofalwyr i gael a chynnal cyfarpar a deunyddiau dialysis
SFHCHS 29
mwy Cefnogi a galluogi unigolion sy'n cael dialysis a'u gofalwyr i gynnal gweithdrefnau dialysis
Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0384
mwyCefnogi unigolion ar adeg profedigaeth
SCDHSC 0224
mwy Monitro cyflwr unigolion
SCDHSC 0216
mwy Helpu i fynd i'r afael ag anghenion cysur corfforol unigolion
SCDHSC 0385
mwyCefnogi unigolion ar ddiwedd eu hoes
SCDHSC 0239
mwy Cyfrannu at ofal unigolyn ymadawedig
Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0333
mwyParatoi eich teulu a'ch rhwydweithiau i gefnogi unigolion yn eich cartref eich hun
SCDHSC 0334
mwyDarparu cartref ac amgylchedd teuluol i unigolion y mae angen gofal a chymorth arnynt
SCDHSC 0425
mwyCefnogi pobl sy'n darparu cartrefi i oedolion, plant neu bobl ifanc
Gofal maeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0425
mwyCefnogi pobl sy'n darparu cartrefi i oedolion, plant neu bobl ifanc
SCDHSC 0317
mwyParatoi eich teulu a'ch rhwydweithiau cyn darparu cartref i fabanod, plant a phobl ifanc
SCDHSC 0318
mwyDarparu cartref i blant a phobl ifanc
Cymorth hunan gyfeiriedig mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0346
mwy Cefnogi unigolion i reoli taliadau uniongyrchol
CPC 309
mwyCynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain
SCDHSC 3123
mwyRheoli eich perthynas fel gweithiwr yr unigolyn rydych yn ei gefnogi
Iechyd meddwl i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SFHMH18
mwyNodi anghenion iechyd corfforol unigolion sydd ag anghenion iechyd meddwl
SFHMH20
mwyGweithio gyda unigolion sydd ag anghenion iechyd meddwl i drafod a chytuno ar gynlluniau i fynd i'r afael a'r anghenion hynny
SFHMH27
mwyAtgyfnerthu nodau ymddygiad cadarnhaol yn ystod perthnasoedd gydag unigolion
SCDHSC 0398
mwyCefnogi unigolion gyda rhaglenni i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
Camddefnyddio sylweddau mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SFHAA1
mwy Adnabod arwyddion camddefnyddio sylweddau a chyfeirio unigolion at arbenigwyr
SFHAI1
mwy Cwnsela unigolion ynghylch eu defnydd o sylweddau gan ddefnyddio modelau damcaniaethol cydnabyddedig
SFHAI2
mwyHelpu unigolion i fynd i’r afael â’u defnydd o sylweddau trwy gynllun gweithredu
SFHAB2
mwyCefnogi unigolion sy’n defnyddio sylweddau
SFHAB5
mwy Asesu a gweithredu ynghylch risg uniongyrchol o berygl i ddefnyddwyr sylweddau
SFHAF1
mwy Sgrinio a chynnal asesiad atgyfeirio
SFHAF2
mwy Cynnal asesiad i nodi a blaenoriaethu anghenion
SFHAF3
mwy Cynnal asesiad cynhwysfawr o gamddefnyddio sylweddau
SFHAI3
mwy Cwnsela grwpiau o unigolion ynglyn â'u defnydd o sylweddau gan ddefnyddio modelau damcaniaethol cydnabyddedig
SFHAB7
mwy Darparu gwasanaethau i'r rheini y effeithir arnynt gan ddefnydd rhywun arall o sylweddau
SFHAE1
mwy Profi am ddefnyddio sylweddau
SFHAH3
mwy Cyflenwi a chyfnewid cyfarpar chwistrellu ar gyfer unigolion
SFHAH7
mwy Cynorthwyo unigolion trwy raglenni dadwenwyno
SFHAH9
mwy Goruchwylio'r defnydd o fethadon
SFHAD1
mwyCodi ymwybyddiaeth ynghylch sylweddau, eu defnydd a’u heffeithiau
Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd a chynhalwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDCCLD 0334
mwyDarparu gwasanaethu i deuluoedd, plant a phobl a phobl ifanc o gymunedau diwylliannol ac ieithyddol amrywiol
SCDHSC 0320
mwy Cefnogi cyngor proffesiynol i helpu rhieni i ofalu am eu baban newydd-anedig
SCDHSC 0321
mwy Cefnogi rhieni a gwarchodwyr i ofalu am fabanod yn ystod blwyddyn gyntaf eu bywydau
SCDHSC 0047
mwy Cefnogi rhieni a chynhalwyr i feithrin sgiliau i ofalu am fabanod, plant a phobl ifanc a'u diogelu
SCDHSC 0319
mwy Cefnogi teuluoedd plant a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain
SCDHSC 0227
mwy Cyfrannu at weithio mewn partneriaeth â chynhalwyr
SCDHSC 0387
mwyGweithio mewn partneriaeth â chynhalwyr i gefnogi unigolion
SCDHSC 0389
mwy Gweithio gyda chynhalwyr, teuluoedd a phobl allweddol i gadw mewn cysylltiad ag unigolion
Gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC3121
mwyHyrwyddo effeithiolrwydd timau
SCDHSC0399
mwy Cynnal cydberthnasau gwaith effeithiol â staff mewn asiantaethau eraill
SCDHSC3100
mwy Cymryd rhan mewn gwaith tîm rhyngddisgyblaethol i gefnogi unigolion
SCDHSC0433
mwy Datblygu trefniadau gweithio ar y cyd ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
SDFJAD3
mwy Cynrychioli'ch asiantaeth eich hun yng nghyfarfodydd asiaentaethau eraill
Gweithio gyda gwirfoddolwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SFTMVC1
mwy Rheoli’r broses o recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
SFTMVC3
mwyRecriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
SFTMVD1
mwy Cynllunio, trefnu a monitro gweithgareddau gwirfoddoli
SFTMVD2
mwyArwain ac ysgogi gwirfoddolwyr
Gweithio gyda grwpiau a rhwydweithiau mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0228
mwyCyfrannu at ofal grŵp effeithiol
SCDHSC 0394
mwy Cyfrannu at y gwaith o ddarparu grwpiau cymorth
SCDHSC 3101
mwyCefnogi'r gwaith o ddatblygu rhwydweithiau a phartneriaethau cymunedol
SCDHSC 3102
mwyGweithio gyda rhwydweithiau a phartneriaethau cymunedol
SCDHSC 0429
mwyGweithio gyda grwpiau i hyrwyddo twf, datblygiad ac annibyniaeth unigolyn
SCDHSC 3104
mwyCefnogi'r gwaith o ddatblygu rhwydweithiau i gyflawni'r canlyniadau a gynlluniwyd
Comisiynu, caffael a thendro mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
CPC 309
mwyCynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain
SCDHSC 0441
mwyRheoli prosesau tendro a chontractio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol
SCDHSC 0442
mwyGwerthuso effeithiolrwydd gwasanaethau iechyd, cymdeithasol neu ofal eraill
SCDHSC 0443
mwyCaffael gwasanaethau i unigolion
Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDHSC 0229
mwy Cynnal diogelwch personol a diogelwch eiddo wrth gael mynediad i gartrefi unigolion
SCDHSC 0223
mwy Cyfrannu i symud a lleoli unigolion
SCDHSC 3122
mwy Cefnogi unigolion i ddefnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
SFHCHS 6
mwy Symud a lleoli unigolion
SCDLMC C1
mwy Arwain a rheoli arfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith
SCDHSC 0042
mwy Arwain ymarfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith
SCDHSC 0032
mwy Hyrwyddo iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith
SCDHSC 0022
mwy Cefnogi iechyd a diogelwch eich hun ac eraill
SCDHSC 0243
mwy Cefnogi'r defnydd diogel o ddeunyddiau a chyfarpar
SCDHSC 0246
mwy Cynnal amgylchedd diogel a glân
SFJCSAF2
mwyAmddiffyn eich hun rhag y risg o drais yn y gwaith
Datblygu ymarfer mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDLMC A1
mwy Rheoli a datblygu eich hun a'ch gweithlu mewn gwasanaethau gofal
SCDHSC 0043
mwy Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill
SCDHSC 0033
mwy Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu
SCDHSC 0023
mwy Datblygu eich gwybodaeth a'ch ymarfer eich hun
SCDLMC A5
mwy Rheoli dyraniad, cynnydd ac ansawdd gwaith mewn darpariaeth gwasanaeth gofal
SCDCCLD 0420
mwy Cynnal prosiect ymchwil
SCDHSC 3108
mwy Hwyluso dysgu drwy gyflwyniadau mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol
SCDHSC 3120
mwy Asesu perfformiad mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol>
Arwain a rheoli arfer a darpariaeth sy'n cyflawni canlyniadau positif
CyfeirnodSafon
SCDLMC A4
mwy Rheoli gweithlu gwasgaredig i fodloni anghenion a dewisiadau unigolion gartref
SCDLMC A1
mwy Rheoli a datblygu eich hun a'ch gweithlu mewn gwasanaethau gofal
SCDLMC A5
mwy Rheoli dyraniad, cynnydd ac ansawdd gwaith mewn darpariaeth gwasanaeth gofal
SCDLMC B7
mwy Arwain a rheoli darpariaeth byw mewn grŵp o fewn gwasanaethau gofal
SCDLMC E2
mwy Arwain wrth reoli perfformiad darpariaeth gwasanaeth gofal
SCDLMC E3
mwy Arwain a rheoli ansawdd y ddarpariaeth gwasanaeth gofal i ateb gofynion deddfwriaethol, rheoleiddiol, cofrestru ac arolygu
CFAM&LFA4
mwy Rheoli rhaglenni
CFAM&LFA5
mwyRheoli prosiectau
SCDLMC E9 (2)
mwyRheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion mewn gwasanaethau gofal ar gyfer derbyn ac ymateb i ganmoliaeth, pryderon a chwynion, a dysgu ohonynt
SCDLMC D1
mwyArwain a rheoli gwaith gyda rhwydweithiau, cymunedau a gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill ar gyfer darparu gwasanaeth gofal

Mae’r safon hon yn nodi’r gofynion sydd ynghlwm wrth arwain a rheoli gwaith gyda rhwydweithiau, cymunedau a gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill sy’n cynorthwyo’r ddarpariaeth gwasanaeth i gyflawni ei gweledigaeth a’i diben a chanlyniadau cadarnhaol i unigolion.

Llwytho i lawr
Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol
CyfeirnodSafon
SCDLMC A2
mwy Arwain a rheoli newid mewn gwasanaethau gofal
SCDLMC E5
mwy Datblygu cynlluniau gweithredol a rheoli adnoddau i ateb gofynion ar y ddarpariaeth gwasanaethau gofal ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
SCDHSC 0439
mwy Cyfrannu at ddatblygu polisïau ac arfer sefydliadol
SCDLMC E6
mwy Cyfrannu at bolisïau strategol gwasanaethau gofal
SCDLMC E7
mwy Datblygu, gweithredu ac adolygu cynlluniau busnes strategol sy
SCDLMC E10
mwy Rheoli ymddygiad a pherfformiad gweithwyr mewn gwasanaethau gofal
SCDLMC E13
mwy Marchnata, costio a chontractio i sicrhau hyfywedd eich darpariaeth gwasanaethau gofal
CFAM&LEA3
mwyRheoli’r defnydd o adnoddau ariannol
SCDLMC A3
mwyYmwneud yn weithredol â dethol a recriwtio gweithwyr yn ddiogel a’u cadw mewn gwasanaethau gofal

Mae’r safon hon yn nodi’r gofynion sydd ynghlwm wrth gynllunio i fodloni anghenion y ddarpariaeth gwasanaeth o ran y gweithlu, dethol a recriwtio gweithwyr yn ddiogel, a rheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion sy’n helpu i gadw gweithwyr. 

Llwytho i lawr