Gwrando ar y wefan

Lefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant

Mae Diploma lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (CCLD) (Cymru a Gogledd Iwerddon) y Fframwaith Credydau a Chymwysterau yn disodli cymhwyster NVQ lefel 3 mewn Gofal a Datblygiad Plant.

Mae Diploma lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (CCLD) (Cymru a Gogledd Iwerddon) yn disodli cymhwyster NVQ lefel 3 mewn Gofal a Datblygiad Plant.

Mae Diploma Lefel 3 CCLD ar gyfer pobl sy’n gweithio neu bwriadu gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu gofal plant.

Strwythur y Diploma

Rhaid i ddysgwyr gael o leiaf 65 credyd i gael y Dyfarniad hwn. Mae 65 credyd yn cynnwys 49 credyd o Grŵp Gorfodol A ac o leiaf 16 credyd o Grŵp Dewisol B.

Gall dysgwyr gwblhau unedau ychwanegol o'r grŵp opsiynol os dymunant. Bydd yn cyflwyno’r cymhwysedd galwedigaethol i weithio mewn swydd orchwylio a gellir mynd ymlaen i wneud Diploma Lefel 5 Arweinyddiaeth mewn CCLD.

Mae'r cymhwyster yma yn cael ei gynnig gan y Sefydliadau Dyfarnu canlynol yng Nghymru:

  • Agored Cymru
  • NCFE CACHE
  • City and Guilds
  • Pearson
Credydau 0 / 65
Hofran dros yr eicon sydd nesaf i god uned i weld i ba gymwysterau eraill y mae’r uned hwn yn cyfrif tuag ato.

CyfeirnodEnw'r unedCredydau
- DCELLS / APADGOS linkLefel 2 - Diploma Gofal Dysgu a Datblygiad Plant
mwyDatganiad APADGOS am leoliad a phrofiad gwaith CCLD L2 a CCLD L3
0tick
- SPEC CCLD 3 
mwyTabl manylion lefel 3 CCLD
0tick
CYP 3.1 
mwyDeall datblygiad plentyn a pherson ifanc
Mae'r uned hon yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r modd y mae plant a phobl ifainc, o’u g enedigaeth hyd at 19 oed, yn datblygu, gan gynnwys safbwyntiau damcaniaethol sylfaenol. Mae hefyd yn cynnwys camau i'w cymryd pan nodir gwahaniaethau mewn datblygiad ac effeithiau posibl cyfnodau o newid ar ddatblygiad plant a phobl ifainc.
4tick
CYP 3.2 
mwyHyrwyddo Datblygiad Plentyn a Pherson Ifanc
Mae'r uned hon yn darparu sail gadarn o'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r cymhwysedd sydd eu hangen i hyrwyddo datblygiad ac ymddygiad cadarnhaol ymysg plant a phobl ifainc. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i gefnogi plant a phobl ifainc sy’n profi newidiadau yn eu bywydau.
3tick
CYP 3.3 
mwyDeall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifainc
Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ddiogelu plant a phobl ifainc. Mae'r uned yn cynnwys deunydd am e-ddiogelwch.
3tick
CYP 3.4 
mwyCefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifainc
Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i hybu iechyd a diogelwch plant a phobl ifainc. Mae angen dangos cymhwysedd o ran adnabod peryglon a mynd i'r afael ag asesiadau risg yn y lleoliad gwaith.
2tick
CYP 3.5 
mwyDatblygu perthnasau cadarnhaol a phlant, pobl ifainc ac eraill sy'n ymwneud â’u gofal
Galluogi'r dysgwr i ddeall ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen i feithrin perthnasau cadarnhaol â phlant, pobl ifainc a chynhalwyr.
1tick
CYP 3.6 
mwyCydweithio er budd plant a phobl ifainc
Mae'r uned wedi'i llunio fel y gall dysgwr ddeall pwysigrwydd gwaith amlasiantaethol a gwaith integredig ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol at ddibenion proffesiynol. Mae'n cynnwys cymhwysedd o ran rhannu gwybodaeth rhwng y rheini sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifainc ac yn ei asesu.
2tick
CYP 3.7 
mwyDeall sut i gefnogi canlyniadau cadarnhaol i blant a phobl ifainc
Mae'r uned hon yn anelu at roi dealltwriaeth i bobl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifainc o'r ffactorau a all effeithio ar ganlyniadau a chyfleoedd bywyd plant a phobl ifainc mewn ffyrdd cadarnhaol a negyddol. Mae'n cynnwys dulliau o gefnogi canlyniadau cadarnhaol gan gynnwys anabledd a gofynion penodol (anghenion ychwanegol.
3tick
EYMP 1 
mwyCyd-destun ac Egwyddorion ar gyfer Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar
Gwneud y dysgwyr yn gyfarwydd â gofynion ac egwyddorion y fframwaith blynyddoedd cynnar y maent yn gweithio ynddo. Mae angen sgiliau a gwybodaeth ar yr uned hefyd sy'n ymwneud â rhoi'r fframwaith perthnasol ar waith.
4tick
EYMP 2 
mwyHybu dysgu a datblygu yn y blynyddoedd cynnar
Paratoi'r dysgwr i weithio gyda phlant drwy gefnogi eu dysgu a'u datblygiad o fewn y fframweithiau blynyddoedd cynnar perthnasol y gwledydd y DU. Mae'r uned yn asesu cymhwysedd o ran cynllunio i ddiwallu anghenion plant a darparu a chefnogi gweithgareddau dysgu a datblygu.
5tick
EYMP 3 
mwyHybu lles plant yn ystod y blynyddoedd cynnar
Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar les plant. Mae'n asesu gallu'r dysgwr i ddarparu gofal sylfaenol mewn amgylchedd hylan. Mae'n cynnwys deall anghenion maethol a hybu iechyd a lles.
6tick
EYMP 4 
mwyYmarfer proffesiynol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar
Mae'r uned hon yn cyflwyno'r cymhwysedd sydd ei angen ar gyfer defnyddio'r egwyddorion a'r gwerthoedd mewn ymarfer o ddydd i ddydd. Mae'r uned yn nodi pwysigrwydd ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'n ailystyried materion sy'n ymwneud ag ymarfer proffesiynol, myfyrio ac adolygu ac mae’n gofyn am ddull penodol o ddatblygu strategaethau i fynd i'r afael â datblygiad proffesiynol mewn meysydd y nodwyd eu bod yn rhai heriol.
3tick
EYMP 5 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi lleferydd, iaith a sgiliau cyfathrebu plant
Nod yr uned yw darparu sail ar gyfer deall pwysigrwydd lleferydd, iaith a chyfathrebu i ddatblygiad cyffredinol plentyn ac archwilio'r ffyrdd y gall y rheini sy'n gweithio gyda phlant cefnogi datblygiad sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.
4tick
SHC 31 linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn archwilio pwysigrwydd canolog cyfathrebu mewn lleoliadau o'r fath, a ffyrdd o ddiwallu anghenion a dewisiadau unigol o ran cyfathrebu. Mae hefyd yn ystyried materion yn ymwneud â chyfrinachedd.

3tick
SHC 32 linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCymryd rhan mewn datblygiad personol mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliadau gwaith iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau gwaith. Mae'r uned yn ystyried datblygiad personol ac arfer myfyriol sy'n hanfodol i rolau o'r fath.

3tick
SHC 33 linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn cwmpasu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a sut i hyrwyddo'r rhain yn y lleoliad gwaith.

2tick
SHC 34 linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyEgwyddorion ar gyfer gweithredu dyletswydd gofal mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliadau gwaith iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau gwaith. Mae'n ystyried sut mae dyletswydd gofal yn cyfrannu at arfer diogel, a sut i ddelio â phroblemau neu gwynion a all godi lle ceir dyletswydd gofal.

1tick

Isafswm credydau 16

Uchafswm credydau 0

Hofran dros yr eicon sydd nesaf i god uned i weld i ba gymwysterau eraill y mae’r uned hwn yn cyfrif tuag ato.

CyfeirnodEnw'r unedCredydau
CCLD FP OP 3.1 
mwyHyrwyddo dysgu drwy brofiad i blant
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r dysgwr o ran cefnogi dysgu drwy brofiad i blant.
6
CCLD FP OP 3.10 
mwyCefnogi plant i chwarae yn yr awyr agored
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i gefnogi cyfleoedd i blant chwarae yn yr awyr agored.
4
CCLD FP OP 3.11 
mwyCefnogi datblygiad mathemategol plant
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ddatblygu cynlluniau sy’n cefnogi datblygiad mathemategol plant.
4
CCLD FP OP 3.12 
mwyCefnogi iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ddatblygu cynlluniau i gefnogi iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant.
4
CCLD FP OP 3.13  
mwyCefnogi gwybodaeth a dealltwriaeth plant o'r byd
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ddatblygu cynlluniau i gefnogi gwybodaeth a dealltwriaeth plant o’r byd.
4
CCLD FP OP 3.2 
mwyCefnogi plant a phobl ifainc ag anableddau corfforol
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifainc ag anableddau corfforol.
6
CCLD FP OP 3.3 
mwyCefnogi plant a phobl ifainc ag anableddau dysgu
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwyr sy'n gweithio gyda phlant neu bobl ifainc ag anableddau dysgu.
6
CCLD FP OP 3.4  
mwyCefnogi plant a phobl ifainc â chyflyrau sbectrwm awtistig
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifainc sydd â chyflyrau sbectrwm awtistig.
6
CCLD FP OP 3.5 
mwyCefnogi dysgu a datblygiad plant a phobl ifainc ag anghenion iechyd
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwyr sy'n gweithio gyda phlant neu bobl ifainc ag anghenion iechyd.
6
CCLD FP OP 3.6 
mwyCefnogi plant a phobl ifainc â cholled synhwyraidd
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwyr sy'n gweithio gyda phlant neu bobl ifainc â cholled synhwyraidd.
6
CCLD FP OP 3.7 
mwyCefnogi datblygiad plant yn y Gymraeg
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ddatblygu cynlluniau i gefnogi sgiliau plant yn y Gymraeg.
5
CCLD FP OP 3.8 
mwyCynorthwyo datblygiad corfforol plant drwy weithgareddau
Diben yr uned hon yw datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr i gefnogi datblygiad corfforol plant drwy weithgareddau.
4
CCLD FP OP 3.9 
mwyCynorthwyo plant i ddysgu TGCh
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ddatblygu cynlluniau sy’n cefnogi sgiliau TGCh plant.
4
CYPOP 1  linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyGweithio gyda babanod a phlant ifainc er mwyn hybu eu datblygiad a’u dysgu
Mae'r uned wedi'i chynllunio i asesu cymhwysedd mewn gwaith gyda babanod a phlant ifainc er mwyn cefnogi'r ffordd y maent yn dysgu a datblygu. Fel rheol, byddai hyn ar gyfer plant o'u genedigaeth hyd at 3 oed.
6
CYPOP 14  linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi plant a phobl ifainc i feithrin perthnasau cadarnhaol
Mae'r uned hon yn darparu gwybodaeth a chymhwysedd sylfaenol i gefnogi plant a phobl ifainc yn eu perthnasau â theulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol.
3
CYPOP 15 linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi ymarfer cadarnhaol gyda phlant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu
Mae'r uned hon yn anelu at sicrhau bod ymarferwyr yn gosod plant a phobl ifainc yn ganolog i’w hymarfer wrth weithio, gan seilio eu gwaith ar gryfderau'r plant a'r bobl ifainc yn hytrach na'u hanawsterau.
4
CYPOP 16 
mwyCydlynu darpariaeth anghenion addysgol arbennig
Gwneud y dysgwr yn gymwys i weithio fel cydlynydd anghenion addysgol arbennig mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar. Mae'r uned hefyd yn asesu'r gallu i gefnogi a rhoi cyngor i gydweithwyr.
5
CYPOP 17 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal CymdeithasolLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall anghenion plant a phobl ifainc sy'n agored i niwed, yn wynebu tlodi ac o dan anfantais

Darparu dealltwriaeth fanwl i ddysgwyr o effeithiau tlodi ac anfantais ar blant a phobl ifainc.

5
CYPOP 2 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyGofalu am anghenion corfforol a maethol babanod a phlant ifainc
Mae'r uned wedi'i chynllunio i asesu cymhwysedd o ran gofalu am anghenion corfforol a maethol babanod a phlant ifainc. Byddai hyn fel arfer yn cwmpasu plant o'u genedigaeth hyd at eu pen-blwydd yn 3 oed.
6
CYPOP 21 linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)
mwyGweithio gyda rhieni, teuluoedd a gofalwyr i gefnogi datblygiad sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu eu plant
Datblygu gallu'r rhai sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifainc i weithio mewn partneriaeth â rhieni er mwyn cefnogi sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu eu plentyn.
3
CYPOP 22 linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)
mwyDeall anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant a phobl ifainc sydd ag anawsterau ymddygiadol, cymdeithasol ac emosiynol
Mae'r uned hon yn archwilio'r cysylltiad sydd rhwng anawsterau ymddygiadol, cymdeithasol ac emosiynol a sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu ac mae'n darparu dulliau effeithiol o gefnogi datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plant a phobl ifainc sydd ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.
3
CYPOP 27 
mwyGalluogi rhieni i ddatblygu dulliau o ymdrin a pherthnasau ac ymddygiad sy'n cyfrannu at fywyd bob dydd gyda phlant
Nod yr uned hon yw helpu rhieni i ddeall amrywiaeth o anghenion eu plant yn well a'u helpu i ddarganfod ffyrdd o ddiwallu'r anghenion hynny.
3
CYPOP 28 
mwyGweithio gyda rhieni i ddiwallu anghenion eu plant
Mae'r uned hon yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau er mwyn cefnogi rhieni i ddeall y newidiadau sydd eu hangen wrth i'w plant ddatblygu ac wrth iddynt hwy eu hunain ddatblygu fel rhieni.
3
CYPOP 3 
mwyArwain a rheoli lleoliad blynyddoedd cynnar cymunedol
Mae'r uned hon yn ymwneud â darparu arweinyddiaeth a rheolaeth mewn lleoliad cymunedol sy'n hyrwyddo'r gwaith o ymgysylltu â rhieni, eu cynnwys a'u hannog i gymryd rhan.
6
CYPOP 37 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi plant neu bobl ifainc yn eu cartref eu hunain
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at weithwyr cymorth sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifainc a theuluoedd yn y gymuned. Mae'n darparu dealltwriaeth a chymhwysedd mewn perthynas â gweithio yng nghartref rhywun arall er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol.
4
CYPOP 38 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwy Annog rhieni ifainc i gefnogi datblygiad eu plant
Galluogi'r dysgwr i feithrin y ddealltwriaeth a'r gallu i weithio gyda rhieni ifainc i'w hannog i ymgysylltu â datblygiad eu plant.
3
CYPOP 39 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyAnnog tadau i gymryd rhan yn nysgu cynnar eu plant
Galluogi'r dysgwr i feithrin y ddealltwriaeth a'r gallu i weithio gyda thadau i'w hannog i gefnogi yn nysgu cynnar eu plant.
3
CYPOP 4  
mwyHybu gweithgarwch corfforol a sgiliau symud plant ifainc
Mae'r uned wedi'i llunio i gyflwyno pwysigrwydd gweithgarwch corfforol, gyda phwyslais ar sgiliau motor a symud gros, i ddysgwyr sy'n gweithio gyda phlant yn eu blynyddoedd cynnar. Mae'n asesu cymhwysedd y dysgwyr o ran cynllunio gweithgareddau ac arferion corfforol a'u rhoi ar waith ac yn eu hannog i werthuso effeithiolrwydd yr arfer.
3
CYPOP 40 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynnwys rhieni yn nysgu cynnar eu plant
Galluogi'r dysgwr i feithrin y ddealltwriaeth a'r gallu i annog rhieni i gyfranogi yn nysgu cynnar eu plant
3
CYPOP 46 linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)
mwyAnnog plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i gaffael iaith newydd drwy ddull trochi
Diben yr uned hon yw galluogi’r dysgwr i gaffael y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i gefnogi plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i gaffael iaith newydd drwy ddull trochi.
4
CYPOP 47 
mwyCefnogi datblygu ymddygiad cadarnhaol plant
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i gynorthwyo plant i ddatblygu ymddygiad cadarnhaol.
3
CYPOP 5 / CCLD OP 2.9 linkLefel 2 - Diploma Gofal Dysgu a Datblygiad Plant
mwyDeall sut i sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant yn y Cartref
Paratoi dysgwyr i weithio fel cynhalwyr plant/gwarchodwyr plant yn y cartref. Yn ogystal â dysgu agweddau perthnasol ar ofal plant, mae'r uned hon sy'n seiliedig ar wybodaeth yn annog datblygiad polisïau a gweithdrefnau sy'n berthnasol i gofrestru a'r sgiliau busnes sylfaenol sydd eu hangen i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref.
4
CYPOP 6  linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi plant a phobl ifainc anabl a'r rhai hynny sydd ag anghenion penodol
Mae'r uned hon wedi'i llunio i asesu cymhwysedd o ran cefnogi plant neu bobl ifainc anabl a'r rhai hynny sydd ag anghenion penodol mewn partneriaeth â'u gofalwyr. Mae hefyd yn cynnwys gwaith partneriaeth gydag asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill.
6
CYPOP 7 linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)Lefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth)
mwyHybu creadigrwydd a dysgu creadigol ymysg plant ifainc
Mae'r uned hon wedi'i llunio i ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd creadigrwydd a dysgu creadigol i blant ifainc, a chymhwysedd o ran hybu hyn mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar. Mae'r uned hefyd yn annog y dysgwr i gefnogi newid a gwelliant mewn ymarfer.
5
FSN 302 
mwyHyrwyddo maethiad a hydradiad mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant
Mae’r uned hon ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar neu ofal plant. Mae’r uned yn datblygu gwybodaeth a sgiliau’r dysgwr wrth gyfrannu at hyrwyddo maethiad a hydradiad.
4
HSC 2028 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwySymud a lleoli unigolion
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i symud a lleoli unigolion fel rhan o'u cynllun gofal, yn unol â'u hanghenion penodol.
4
HSC 2029 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyBodloni gofynion diogelwch bwyd wrth ddarparu bwyd a diod i unigolion
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i fodloni gofynion diogelwch bwyd wrth baratoi, gweini, clirio a storio bwyd.
2
HSC 3047 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi'r defnydd o feddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
Mae'r uned hon yn asesu’r gefnogaeth ar gyfer defnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. Mae'n cwmpasu mathau, dosbarthiadau a ffurfiau eang o feddyginiaeth, yn ogystal â phrosesau trin a storio diogel. Mae'n ymdrin â chefnogaeth ymarferol ar gyfer y defnydd o feddyginiaeth sy'n adlewyrchu egwyddorion a gwerthoedd gofal cymdeithasol, ac mae'n cynnwys yr angen i gofnodi a chyflwyno adroddiadau yn gywir.
5
HSC 3074 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCyfrannu at waith tîm effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol neu mewn lleoliadau plant a phobl ifanc
Diben yr uned hon yw datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr i’w galluogi i gyfrannu at waith tîm effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol neu mewn lleoliad plant a phobl ifanc.
4
LM2a linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall ymarfer goruchwylio proffesiynol

Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr o arfer goruchwylio broffesiynol. Gellir ei defnyddio i gefnogi'r rheini sydd am baratoi ar gyfer rôl oruchwylio neu i ehangu ymarfer y rheini sydd eisoes mewn rôl o'r fath.

3
LM2c linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)Lefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth)Lefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal CymdeithasolLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyDatblygu arfer goruchwylio proffesiynol mewn lleoliadau gwaith iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r dysgwr sydd eu hangen i gynnal goruchwyliaeth broffesiynol o eraill.
5
PD OP 3.5 linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi teuluoedd sydd a phlentyn ag anabledd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini y mae eu rôl yn cynnwys cynorthwyo teuluoedd sydd wedi cael plentyn ag anableddau dysgu, synhwyraidd neu gorfforol. Mae'n mynd i'r afael ag anghenion emosiynol ac anghenion o ran adnoddau ac yn sôn am weithio gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill.
3
SS OP 3.1 linkLefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall Modelau Anabledd

Diben yr uned hon yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i'r dysgwr am fodelau anabledd.

3