Gwrando ar y wefan

Lefel 3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Mae Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC) (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon yn dangos cymhwysedd galwedigaethol mewn rolau penodol iechyd a gofal cymdeithasol megis gweithiwr cymorth, gweithiwr gofal, uwch weithiwr cymorth, cyd-gysylltydd gwasanaethau, gweithiwr cymorth iechyd a gofal cymdeithasol, uwch weithiwr gofal, gweithwyr a chynhalwyr lleoli oedolion / rhannu bywydau a swyddog gwasanaethau dydd

Strwythur y Diploma

Rhaid i ddysgwyr cyflawni o leiaf 58 credyd i ennill Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion).

I wneud hyn mae’n rhaid iddynt gael 28 credyd o Grŵp A unedau gorfodol, isafswm o 2 credyd a uchafswm o 7 credyd o Grŵp B unedau cyd-destun opsiynol / gwybodaeth arbenigol* ac o leiaf 23 credyd o Grŵp C unedau opsiynol.

*Uned SS MU 3.1 Deal Colli Synhwyrau yn ofynnol i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae'r cymhwyster yma are gael gan y sefydliadau dyfarnu canlynol

  • Agored Cymru
  • Ascentis
  • City and Guilds
  • Lifetime Awarding
  • Pearson
Credydau 0 / 58
Hofran dros yr eicon sydd nesaf i god uned i weld i ba gymwysterau eraill y mae’r uned hwn yn cyfrif tuag ato.

CyfeirnodEnw'r unedCredydau
- SPEC HSC 3  
mwyTabl Manyleb Gofal Iechyd a Chymdeithasol (Oedolion)
0tick
HSC 024 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyEgwyddorion diogelu a gwarchod mewn iechyd a gofal cymdeithasol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn cyflwyno'r maes pwysig o ddiogelu unigolion rhag camdriniaeth. Mae'n nodi gwahanol fathau o gamdriniaeth a'r arwyddion a'r symptomau a all ddynodi camdriniaeth. Mae'n ystyried pryd y gallai unigolion fod yn agored i gamdriniaeth a'r hyn y dylai dysgwr ei wneud pan amheuir bod unigolyn yn cael ei gam-drin neu pan honnir hynny.
3tick
HSC 025 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyRôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i ddeall natur cydberthnasau gwaith, i weithio mewn ffyrdd y cytunwyd arnynt gyda'r cyflogwr ac i weithio mewn partneriaeth ag eraill.
2tick
HSC 036 
mwyHyrwyddo dulliau mewn gofal iechyd a chymdeithasol sy’n rhoi’r person yn gyntaf
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i weithredu a hyrwyddo dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
6tick
HSC 037 
mwyHyrwyddo a gweithredu iechyd a diogelwch mewn gofal iechyd a chymdeithasol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i hyrwyddo a gweithredu iechyd a diogelwch yn ei leoliad gwaith.
6tick
HSC 038 
mwyHyrwyddo arferion da wrth ymdrin â gwybodaeth mewn lleoliadau gofal iechyd a chymdeithasol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n cwmpasu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithredu a hyrwyddo ymarfer da o ran cofnodi, rhannu, storio a defnyddio gwybodaeth.
2tick
SHC 31 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn archwilio pwysigrwydd canolog cyfathrebu mewn lleoliadau o'r fath, a ffyrdd o ddiwallu anghenion a dewisiadau unigol o ran cyfathrebu. Mae hefyd yn ystyried materion yn ymwneud â chyfrinachedd.

3tick
SHC 32 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCymryd rhan mewn datblygiad personol mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliadau gwaith iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau gwaith. Mae'r uned yn ystyried datblygiad personol ac arfer myfyriol sy'n hanfodol i rolau o'r fath.

3tick
SHC 33 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn cwmpasu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a sut i hyrwyddo'r rhain yn y lleoliad gwaith.

2tick
SHC 34 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyEgwyddorion ar gyfer gweithredu dyletswydd gofal mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifainc

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliadau gwaith iechyd neu ofal cymdeithasol neu gyda phlant neu bobl ifainc mewn ystod eang o leoliadau gwaith. Mae'n ystyried sut mae dyletswydd gofal yn cyfrannu at arfer diogel, a sut i ddelio â phroblemau neu gwynion a all godi lle ceir dyletswydd gofal.

1tick

Isafswm credydau 2

Uchafswm credydau 7

Hofran dros yr eicon sydd nesaf i god uned i weld i ba gymwysterau eraill y mae’r uned hwn yn cyfrif tuag ato.

CyfeirnodEnw'r unedCredydau
Advo 301 
mwyDiben ac egwyddorion eiriolaeth annibynnol

Nod yr uned yw rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth o beth yw Eiriolaeth Annibynnol a sut i ddefnyddio'r gwerthoedd a'r egwyddorion sy'n sail i arfer da. Mae'r uned yn canolbwyntio ar wahanol fodelau eiriolaeth, eu hanes a pham maen nhw'n bod.

4
CMH 301 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyDeall y gwaith o hyrwyddo lles meddwl ac iechyd meddwl

Nod yr uned hon yw helpu'r dysgwr i ddeall cysyniadau allweddol lles meddyliol ac iechyd meddwl a hybu iechyd meddwl. Mae'n canolbwyntio ar yr ystod o ffactorau a all ddylanwadu ar les meddyliol a sut i hybu lles meddyliol ac iechyd meddwl yn effeithiol gydag unigolion a grwpiau mewn amryw gyd-destunau, nid dim ond mewn gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol.

2
CMH 302 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyDeall problemau iechyd meddwl

Nod yr uned hon yw rhoi gwybodaeth i'r dysgwr am y prif fathau o broblemau iechyd meddwl yn ôl y system ddosbarthu seiciatrig. Mae dysgwyr hefyd yn ystyried cryfderau a chyfyngiadau'r model hwn ac yn edrych ar fframweithiau amgen ar gyfer deall gofid meddwl. Mae'r uned yn canolbwyntio ar y gwahanol ffyrdd y mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar yr unigolyn ac eraill yn ei rwydwaith cymdeithasol. Mae hefyd yn ystyried manteision ymyrryd yn gynnar o ran hybu iechyd meddwl a lles meddyliol.

2
DEM 301 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall y broses a’r profiad o ddementia

Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth am niwroleg demensia i helpu'r dysgwr i ddeall profiadau posibl unigolion o ddemensia

3
DIB 201 
mwyYmwybyddiaeth o Ddiabetes
Bydd yr uned yn galluogi dysgwyr i archwilio beth yw diabetes, y gwahanol fathau o ddiabetes a sut gall dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gynorthwyo unigolion i reoli diabetes
6
EOL 301 
mwyDeall sut mae rhoi cefnogaeth wrth weithio ym maes gofal diwedd oes
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr mewn perthynas â darparu cymorth ym maes gofal diwedd oes
4
HSC 3021 
mwyDeall theori perthynas a rhwydweithio cymdeithasol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar y dysgwr i ddeall cydberthnasau cynorthwyol a rhwydweithiau cymdeithasol.
3
HSC 3046 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyCyflwyniad i bersonoli mewn gofal cymdeithasol

Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n cyflwyno dealltwriaeth o sut y mae personoli'n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar y systemau, y sgiliau a'r cymorth sydd eu hangen i roi darpariaeth wedi'i phersonoli ar waith.

3
HSC 3072 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)
mwyDeall y ffactorau sy'n effeithio ar bobl hyn

Mae’r uned hon yn ymdrin â dealltwriaeth o bobl hŷn, effaith heneiddio, y ffactorau amrywiol sy’n effeithio ar bobl hŷn a rôl cymdeithas. Mae’r uned yn hyrwyddo dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn fel gwerth sylfaenol wrth weithio gyda phobl hŷn

2
ICO1 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyEgwyddorion Atal a Rheoli Heintiau
Cyflwyno polisïau cenedlaethol a lleol i'r dysgwr o ran rheoli heintiau; esbonio cyfrifoldebau'r cyflogwr a'r cyflogai yn y maes hwn; deall sut y gall gweithdrefnau ac asesiad risg helpu i leihau'r risg o haint. Bydd dysgwyr hefyd yn meithrin dealltwriaeth o sut i ddefnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn gywir a phwysigrwydd hylendid personol da.
3
ICO2 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyAchosion a lledaeniad heintiau
Diben yr uned hon yw galluogi'r dysgwr i ddeall achosion heintiau a mathau cyffredin o salwch a all godi o ganlyniad. Deall y gwahaniaeth rhwng haint a choloneiddio ac organebau pathogenig ac organebau nad ydynt yn rhai pathogenig, yr ardaloedd lle y ceir haint a'r mathau a achosir gan wahanol organebau. Yn ogystal, bydd y dysgwr yn deall dulliau trosglwyddo, yr amodau sydd eu hangen i organebau dyfu, y ffyrdd y mae haint yn mynd i mewn i'r corff a'r ffactorau allweddol a all arwain at haint.
2
ICO3 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyGlanhau, dadheintio a rheoli gwastraff
Esbonio i'r dysgwr y ffordd gywir o gynnal a chadw amgylchedd glân yn unol â pholisïau cenedlaethol; deall y gweithdrefnau i'w dilyn i ddadheintio ardal rhag heintiau; ac esbonio ymarfer da wrth drin deunyddiau gwastraff. Nid yw'r uned hon yn cwmpasu dadheintio offer llawfeddygol.
2
LD 201 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall y cyd-destun o gynorthwyo unigolion ag anableddau dysgu

Mae'r uned yn archwilio ystyr anabledd dysgu ac yn ystyried materion sy'n gysylltiedig â chynorthwyo ym maes anabledd dysgu. Mae'r rhain yn cynnwys ymwybyddiaeth o sut mae agweddau a chredoau eraill yn effeithio ar unigolion ag anableddau dysgu. Mae'r uned yn cyflwyno themâu cynhwysiant, hawliau dynol, eiriolaeth, grymuso a chyfranogiad gweithredol a hefyd yn ystyried pwysigrwydd cyfathrebu wrth weithio gydag unigolion ag anableddau dysgu

4
LD 307 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyEgwyddorion cynorthwyo unigolion ag anabledd dysgu gyda rhywioldeb ac iechyd rhywiol

Mae'r uned yn cyflwyno'r egwyddorion sy'n gysylltiedig â chynorthwyo unigolion ag anableddau dysgu ynglŷn â rhywioldeb ac iechyd rhywiol. Mae'n rhoi crynodeb eang o rywioldeb, datblygiad rhywiol ac iechyd rhywiol. Mae'r uned hefyd yn cyflwyno deddfwriaeth berthnasol sy'n gysylltiedig â datblygiad rhywioldeb i unigolyn ag anabledd dysgu.

3
LD 310 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall sut i gynorthwyo unigolion gyda chyflyrau sbectrwm awtistig

Mae'r uned yn darparu ystod o wybodaeth a dealltwriaeth am gyflyrau sbectrwm awtistig ac yn archwilio damcaniaethau a chysyniadau sy'n ymwneud ag awtistiaeth. Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr fyfyrio ar effaith y cyflyrau hyn ar fywydau'r unigolion a'r rheini sy'n agos atynt ac i ddysgu am arfer da mewn meysydd fel cyfathrebu a chymorth.

3
LM2a linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall ymarfer goruchwylio proffesiynol

Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr o arfer goruchwylio broffesiynol. Gellir ei defnyddio i gefnogi'r rheini sydd am baratoi ar gyfer rôl oruchwylio neu i ehangu ymarfer y rheini sydd eisoes mewn rôl o'r fath.

3
PD OP 3.1 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall anabledd corfforol

Mae'r uned hon yn cynnwys dealltwriaeth o anabledd corfforol, effaith anabledd corfforol ar fywyd unigolyn a'r rôl y mae cymdeithas yn ei chwarae. Mae'r uned yn hyrwyddo dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn fel gwerth sylfaenol wrth weithio gydag unigolion ag anableddau corfforol.

3
PD OP 3.3 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall effaith niwed i’r ymennydd ar unigolion

Nod yr uned yw meithrin dealltwriaeth i gefnogi pobl sydd wedi cael niwed i'r ymennydd. Mae'n cynnwys yr effaith ar yr unigolyn sydd wedi cael niwed i'r ymennydd a'i gynhalwyr

3
SCM 201 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyYmwybyddiaeth o Strôc
Nod yr uned hon yw rhoi dealltwriaeth o’r gwahanol fathau o strôc, yr arwyddion a’r symptomau ac effeithiau ar unigolion. Bydd yn helpu dysgwyr i ddysgu hefyd am yr ymateb sydd ei angen mewn achos argyfwng o strôc, ar gyfer rheoli strôc a’r cymorth sydd ar gael yn dilyn strôc
3
SS MU 3.1 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 3 - Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Colli Synhwyrau (QCF)
mwyDeall Colli Synhwyrau

Diben yr uned hon yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth gyflwyniadol i'r dysgwr am golled synhwyraidd

3
SS OP 3.1 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyDeall Modelau Anabledd

Diben yr uned hon yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i'r dysgwr am fodelau anabledd.

3

Isafswm credydau 23

Uchafswm credydau 0

Hofran dros yr eicon sydd nesaf i god uned i weld i ba gymwysterau eraill y mae’r uned hwn yn cyfrif tuag ato.

CyfeirnodEnw'r unedCredydau
Advo 302 
mwyDarparu cymorth eiriolaeth annibynnol
Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar ymarferoldeb cynnig cymorth Eiriolaeth Annibynnol. Ei nod yw datblygu'r sgiliau a fydd yn galluogi ymgeiswyr i sefydlu ffiniau diogel o fewn perthynas yr Eiriolaeth Annibynnol. Y mae hefyd yn mynd i'r afael â strategaethau ymarferol i sicrhau canlyniadau effeithiol i'r person sy'n derbyn cymorth eiriolaeth.
6
Advo 303 
mwyCynnal y berthynas eiriolaeth annibynnol
Mae'r uned hon yn archwilio'r berthynas rhwng Eiriolwr Annibynnol ac unigolyn sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth. Ei nod yw rhoi i'r dysgwr y sgiliau i gynnal perthynas annibynnol ac wedi'i arwain gan y cleient wrth ddatblygu dealltwriaeth o gyfyngiadau'r rôl.
6
Advo 304 
mwyYmateb i anghenion eiriolaeth gwahanol grwpiau o bobl
Mae'r uned hon yn galluogi dysgwyr i ddeall sut i ymateb i anghenion eiriolaeth penodol gwahanol bobl fel•Pobl ddu a grwpiau ethnig lleiafrifol•Pobl Hŷn•Pobl nad ydyn nhw'n defnyddio Saesneg yn iaith gyntaf•Pobl sy'n anabl yn gorfforol•Pobl ag anableddau dysgu•Pobl ag anghenion iechyd meddwl•Plant a phobl ifanc•Rhai nad ydyn nhw'n gallu rhoi cyfarwyddyd i eiriolwr•Pobl â namau synhwyraidd
6
ASM 1 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyAdnabod arwyddion camddefnyddio sylweddau a chyfeirio unigolion at arbenigwyr
Mae'r uned hon yn cwmpasu cydnabod arwyddion a all nodi y gall rhywun fod yn camddefnyddio cyffuriau (cyffuriau anghyfreithlon, cyffuriau presgripsiwn neu gyffuriau dros y cownter), alcohol, toddyddion neu sylweddau eraill. Mae hefyd yn cynnwys cyfeirio unigolion sy'n dangos arwyddion o gamddefnyddio sylweddau at ddarparwyr gwasanaethau lle bo hyn yn briodol.
4
ASM 11 
mwyCynnal asesiadau cychwynnol i nodi a blaenoriaethu anghenion camddefnyddwyr sylweddau
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sydd angen cyfeirio unigolion ag anghenion llai cymhleth yn uniongyrchol at wasanaethau camddefnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau llai strwythuredig (megis gwasanaethau cyngor galw i mewn) a nodi pan fydd angen cyfeirio unigolyn ag anghenion mwy cymhleth i gael asesiad camddefnyddio sylweddau cynhwysfawr.
5
ASM 12 
mwyCynnal asesiadau camddefnyddio sylweddau cynhwysfawr
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sy'n asesu anghenion unigolion sy'n camddefnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau sydd â gofynion cymhleth a/neu'r bobl hynny y mae angen rhaglenni dwysach a/neu fwy strwythuredig arnynt. Mae'n cwmpasu asesiadau sy'n mynd rhagddynt drwy'r cyfnod pan fydd yr unigolyn mewn cysylltiad â'r gwasanaeth camddefnyddio sylweddau a'r system driniaeth ehangach.
5
ASM 15 
mwyCynorthwyo wrth drosglwyddo unigolion sy’n camddefnyddio sylweddau rhwng asiantaethau a gwasanaethau
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gwneud trefniadau i drosglwyddo unigolion rhwng asiantaethau a gwasanaethau; mae'n cynnwys amgylchiadau lle y gellir cyfeirio unigolyn at wasanaeth neu oddi wrth wasanaeth yn ogystal ag amgylchiadau lle y caiff unigolyn ei gyfeirio o fewn asiantaeth.
1
ASM 18 
mwyCynorthwyo unigolion trwy raglenni dadhalogi
Mae'r uned hon yn ymwneud â gweithio gydag unigolion i gyflawni sefydlogrwydd neu ddiddyfnu mewn perthynas â chamddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau drwy raglen o driniaeth a gofal a gynlluniwyd. Bydd hyn yn cynnwys cofrestru unigolion ar raglenni dadwenwyno, datblygu ac adolygu'r rhaglenni hyn a rheoli'r broses o derfynu'r rhaglen a'r camau nesaf.
3
ASM 24 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyDatblygu a chynnal perthynas waith effeithiol gyda staff mewn asiantaethau eraill
Mae'r uned hon yn ymwneud â meithrin a chynnal cydberthnasau gwaith â staff mewn sefydliadau eraill. Mae gweithio'n effeithiol yn nodwedd allweddol o sefydliadau cyfiawnder, gofal cymdeithasol ac iechyd, ac o bwysigrwydd cynyddol ynddynt. Ni ddisgwylir i weithwyr sefydlu cytundebau gwaith effeithiol o'r newydd, ond disgwylir iddynt gyfrannu at eu gwneud mor werthfawr â phosibl.
4
ASM 3 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion sy’n camddefnyddio sylweddau
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sy'n cynorthwyo unigolion sy'n defnyddio sylweddau drwy eu galluogi i fabwysiadu ymarferion diogel, darparu gofal a chymorth ar ôl cyfnod o ddefnyddio sylweddau a chynorthwyo ymdrechion unigolion i leihau neu i roi'r gorau i’w defnydd o sylweddau. Mae sylweddau'n cynnwys alcohol, cysglynnau, rhithbeiriau, amffetaminau, canabis, meddyginiaeth ragnodedig, toddyddion a sylweddau anweddol eraill; gall y defnydd ohonynt fod yn arbrofol, at ddibenion hamdden neu gall y defnyddiwr fod yn ddibynnol arnynt.
7
ASM 34 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyRhoi meddyginiaeth i unigolion a monitro'r effeithiau
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sy'n paratoi ac yn rhoi meddyginiaeth i unigolion ac yn monitro effeithiau’r feddyginiaeth. Mae'r uned yn berthnasol i bob meddyginiaeth a ddefnyddir gan unigolion, boed yn rhai rhagnodedig neu'n rhai nad ydynt yn rhagnodedig.
5
ASM 35 
mwyCyflenwi a chyfnewid cyfarpar chwistrellu i unigolion
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sy'n cyflenwi ac yn cyfnewid cyfarpar chwistrellu ar gyfer unigolion sy'n defnyddio sylweddau. Mae hyn yn cynnwys pennu pa mor ddifrifol yw ymddygiad chwistrellu'r unigolion, rhoi cyngor ar leihau niwed, darparu cyfarpar chwistrellu a chyfnewid cyfarpar chwistrellu sydd wedi'i ddefnyddio. Mae hefyd yn cynnwys cynnal cofnodion trefnus ar gyflenwi a chyfnewid cyfarpar chwistrellu fel y gellir monitro a gwerthuso'r gwasanaeth.
3
ASM 4 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyAdnabod pan fo camddefnyddwyr sylweddau mewn perygl a gweithredu
Mae'r uned hon yn ymwneud â nodi peryglon uniongyrchol i unigolion sydd wedi defnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau eraill, gweithredu ar y peryglon uniongyrchol hyn a chynorthwyo’r unigolyn unwaith y bydd y perygl drosodd.
7
ASM 5 
mwyDarparu gwasanaethau i’r rheiny sy’n cael eu heffeithio gan bobl eraill sy’n camddefnyddio sylweddau
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sy'n darparu gwasanaethau i'r rheini sy'n cael eu heffeithio gan ddefnydd unigolyn arall o gyffuriau, alcohol neu sylweddau. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i'r rheini yr effeithir arnynt gan ddefnydd unigolyn arall o sylweddau archwilio a gwneud dewisiadau, cynorthwyo’r unigolion hyn i roi dewisiadau penodol ar waith a rhoi cyfle iddynt adolygu effeithiolrwydd y dewisiadau hyn.
4
ASM 8 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynyddu ymwybyddiaeth ynglŷn â chyffuriau, alcohol a sylweddau eraill gydag unigolion a grwpiau
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sydd angen codi ymwybyddiaeth o sylweddau (cyffuriau ac alcohol), y defnydd o sylweddau ac effeithiau sylweddau. Gellir codi ymwybyddiaeth ymysg plant a phobl ifanc neu unigolion eraill sydd angen gwybodaeth am sylweddau ee. am eu bod yn defnyddio sylweddau eu hunain, am fod ganddynt ffrindiau neu deulu sy'n defnyddio sylweddau neu am eu bod yn gweithio gydag unigolion sy'n defnyddio sylweddau ar sail ffurfiol neu anffurfiol.
7
ASM 9 
mwyCynnal prawf camddefnyddio sylweddau
Mae'r uned hon yn ymwneud â phrofi unigolion i weld a ydynt wedi bod yn defnyddio sylweddau, gan gynnwys alcohol a chyffuriau a reolir.
5
DEM 304 
mwySicrhau hawliau a dewisiadau i unigolion â demensia gan ystyried y risg
Mae'r uned hon yn ymwneud â meithrin gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r dysgwr mewn perthynas â hyrwyddo hawliau a dewisiadau'r unigolyn â demensia, gan leihau risgiau
4
DEM 312 
mwyDeall a galluogi unigolion gyda demensia i ryngweithio a chyfathrebu
Mae'r uned hon yn rhoi'r cyfle i'r dysgwr ddatblygu a gweithredu nodweddion cydberthynas effeithiol ag unigolion â demensia. Mae hyn yn seiliedig ar ddefnyddio sgiliau rhyngweithio a chyfathrebu cadarnhaol.
4
DEM 313 
mwyCydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn ymarfer gofal demensia
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n darparu gofal neu gymorth i unigolion â demensia mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn cynnwys y cysyniadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, sy'n hanfodol i ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
4
FSN 301 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo maethiad a hydradiad mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol
Mae’r uned hon ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r uned yn datblygu gwybodaeth a sgiliau dysgwyr wrth gynllunio a hyrwyddo iechyd a lles drwy faethiad a hydradiad. Mae’n cynnwys monitro a sgrinio maethiad ac yn datblygu dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol allweddol eraill.
4
HSC 2003 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyRhoi cymorth i reoli poen ac anesmwythder
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i ddarparu cymorth ar gyfer rheoli poen ac anesmwythder. Mae'n ymdrin â dull o reoli poen, cymorth i leihau poen ac anesmwythder a monitro, cofnodi ac adrodd ar y broses o reoli poen ac anesmwythder.
2
HSC 2008 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyDarparu cymorth ar gyfer teithiau
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gynorthwyo unigolion i fynd ar deithiau.
2
HSC 2013 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyCynorthwyo gweithgareddau'r cynllun gofal cymorth
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i baratoi gweithgareddau o fewn cynllun gofal a'u rhoi ar waith a chyfrannu at y broses o adolygu gweithgareddau.
2
HSC 2019 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyCael mynediad i gartrefi unigolion, delio ag argyfyngau a sicrhau diogelwch wrth adael
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n cynorthwyo unigolion i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gael mynediad i gartref unigolyn, delio ag argyfyngau a sicrhau diogelwch wrth adael y cartref
2
HSC 2024 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyRhoi gofal mannau pwyso fel y cytunwyd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n darparu gofal i gadw'r croen yn iach a'i atal rhag ymddatod, drwy roi gofal mannau pwyso yn unol â chynllun gofal ac asesiad risg unigolyn.
4
HSC 2028 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwySymud a lleoli unigolion
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i symud a lleoli unigolion fel rhan o'u cynllun gofal, yn unol â'u hanghenion penodol.
4
HSC 3001 
mwyCyfrannu at godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i weithio fel rhan o dîm i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd.
4
HSC 3002 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyRhoi cymorth i barhau â therapi a argymhellwyd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i barhau â'r therapïau a argymhellwyd. Mae'n ymdrin ag annog a chefnogi unigolion i barhau â'r therapïau a argymhellwyd, gan wneud arsylwadau ac adolygu'r therapi.
3
HSC 3003 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyRhoi cymorth i gynnal a datblygu sgiliau bywyd o ddydd i ddydd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i weithio gydag unigolion i gynnal, adennill a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd bob dydd.
4
HSC 3004 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHwyluso gweithgareddau dysgu a datblygu i ddiwallu anghenion a dewisiadau unigolion
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynllunio gweithgareddau dysgu neu ddatblygu, cymryd rhan ynddynt a'u gwerthuso.
5
HSC 3007 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)
mwyCynorthwyo gyda datblygu partneriaethau cymunedol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gefnogi datblygiad partneriaethau cymunedol.
5
HSC 3008 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyGweithredu gweithgareddau grŵp therapiwtig
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynllunio, paratoi a gweithredu gweithgareddau grŵp therapiwtig drwy gydweithio a chytuno ag unigolion ac eraill.
4
HSC 3010 
mwyCynorthwyo unigolion i ddatblygu a rhedeg grwpiau cymorth
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion i ddatblygu a rhedeg grwpiau cymorth.
3
HSC 3012 
mwyParatoi a chynorthwyo unigolion o fewn trefniant cyd-fyw
Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y rhai sy'n paratoi i gynorthwyo unigolyn mewn trefniant bywydau a rennir
4
HSC 3013 
mwyCynorthwyo unigolion i gael mynediad at wasanaethau a chyfleusterau a’u defnyddio
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion i ddewis, defnyddio ac adolygu gwasanaethau a chyfleusterau.
4
HSC 3014 
mwyRhoi cymorth i unigolion o fewn trefniant cyd-fyw
Mae'r uned hon yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y rhai sy'n cefnogi unigolyn mewn trefniant bywydau a rennir.
5
HSC 3019 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion yn eu cydberthnasau
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorhtwyo unigolion i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau cymdeithasol. Nid yw'r uned hon yn mynd i'r afael â chymorth ychwanegol y gall fod ei angen o ran cydberthnasau rhywiol.
4
HSC 3020 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyHwyluso proses o asesu, cynllunio, gweithredu ac adolygu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i hwyluso'r broses o asesu, cynllunio, gweithredu ac adolygu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
6
HSC 3022 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i fyw gartref
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion i fyw gartref.
4
HSC 3023 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i reoli eu harian
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gefnogi unigolion i reoli ac adolygu eu materion ariannol, yn unol â'u hanghenion a'u dewisiadau.
3
HSC 3024 
mwyCynorthwyo unigolion i gael mynediad at daliadau uniongyrchol a’u rheoli
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion i reoli taliadau uniongyrchol.
6
HSC 3027 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyGalluogi unigolion i gael mynediad at wasanaethau tai a llety
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gefnogi unigolion i gael mynediad ar wasanaethau tai a llety.
4
HSC 3028 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i ymdrin â phroblemau perthynas personol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i ddarparu cymorth fel y gall unigolion reoli problemau sy'n ymwneud â chydberthnasau.
4
HSC 3029 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo Unigolion ag Anghenion Cyfathrebu Penodol
Mae'r uned hon ar gyfer y rheini sy'n cynorthwyo unigolion ag anghenion cyfathrebu penodol. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr sy'n mynd i’r afael â rhyngweithio personol a defnyddio dulliau a chymhorthion arbennig i hyrwyddo cyfathrebu.
5
HSC 3033 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion yn ystod cyfnod o newid
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion yn ystod cyfnod o newid
4
HSC 3034 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i baratoi a sefydlu mewn amgylchedd cartref newydd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion i baratoi a sefydlu mewn amgylcheddau cartref newydd.
3
HSC 3035 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion sydd mewn profedigaeth
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion sydd mewn profedigaeth
4
HSC 3038 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyGweithio mewn partneriaeth â theuluoedd i gynorthwyo unigolion
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i weithio mewn partneriaeth â theuluoedd i gynorthwyo unigolion
4
HSC 3045 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i annog ymddygiad cadarnhaol ac ymateb mewn modd priodol i achosion o ymddygiad heriol
6
HSC 3047 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi'r defnydd o feddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
Mae'r uned hon yn asesu’r gefnogaeth ar gyfer defnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. Mae'n cwmpasu mathau, dosbarthiadau a ffurfiau eang o feddyginiaeth, yn ogystal â phrosesau trin a storio diogel. Mae'n ymdrin â chefnogaeth ymarferol ar gyfer y defnydd o feddyginiaeth sy'n adlewyrchu egwyddorion a gwerthoedd gofal cymdeithasol, ac mae'n cynnwys yr angen i gofnodi a chyflwyno adroddiadau yn gywir.
5
HSC 3048 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)
mwyCefnogi unigolion ar ddiwedd eu hoes
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i ategu gofal diwedd oes.
7
HSC 3049 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyParatoi amgylcheddau ac adnoddau i'w defnyddio yn ystod gweithgareddau gofal iechyd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n paratoi i ymyrryd mewn gofal iechyd unigolyn neu driniaeth neu therapi ar ei gyfer, a sicrhau y caiff yr amgylchedd ei lanhau, ei glirio a'i adael yn barod ar gyfer y tro nesaf y bwriedir ei ddefnyddio
3
HSC 3050 linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwyParatoi ar gyfer technegau bwydo estynedig a'u cyflawni
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i baratoi ar gyfer technegau bwydo estynedig a'u cyflawni i sicrhau cymeriant maeth a hylif unigolion
4
HSC 3051 
mwyGwneud asesiadau risg hyfywedd meinwe
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n cynnal asesiad risg hyfywedd meinwe mewn perthynas â gofal mannau pwyso a'r risg o groen yn ymddatod.
3
HSC 3052 
mwyGwneud mesuriadau ffisiolegol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n rhan o'r gwaith o gynnal a chofnodi mesuriadau ffisiolegol fel rhan o gynllun gofal yr unigolyn
3
HSC 3053 
mwyCael samplau gwaed o wythiennau
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n defnyddio technegau a gweithdrefnau gwythïen-bigiadau/gwaed i gael samplau gwaed gwythiennol gan unigolion ar gyfer ymchwiliadau.
3
HSC 3054 
mwyCyflawni prosesau rhoi cathetr yn yr wrethra
Mae'r uned hon yn sôn am osod cathetrau wrethrol, gan gynnwys ailosod cathetr, gan ddilyn protocolau a gweithdrefnau cytûn, ac mae'n ymdrin â monitro a gofalu am y cathetr wrethrol ar ôl iddo gael ei osod.
4
HSC 3055 
mwyNodi anghenion iechyd corfforol unigolion gydag anghenion iechyd meddwl a chynllunio camau
Mae'r uned hon yn berthnasol i unrhyw un sy'n gyfrifol am nodi anghenion iechyd corfforol unigolion ag anghenion iechyd meddwl a phenderfynu ar gamau gweithredu i hybu eu hiechyd corfforol
5
HSC 3056 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo teuluoedd i gynnal perthynas yn eu strwythur cymdeithasol ehangach
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio gyda theuluoedd. Mae'n canolbwyntio ar hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol drwy annog a chynorthwyo teuluoedd i ddefnyddio gwasanaethau a chynnal cysylltiadau cymdeithasol yn y gymuned. Mae'r dull gweithredu a hyrwyddir drwy'r uned hon yn un sy'n gydweithredol ac anuniongyrchol sy'n caniatáu ac yn cydnabod hawliau teuluoedd i wneud eu penderfyniadau a'u dewisiadau eu hunain a chael eu cynorthwyo wrth gyflawni'r rhain.
4
HSC 3057 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)
mwyGweithio gyda theuluoedd, cynhalwyr ac unigolion yn ystod argyfwng
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gweithio gydag unigolion a'u cynhalwyr a'u teuluoedd pan fydd argyfwng, i asesu brys ceisiadau am gamau gweithredu, cymryd camau gweithredu i ddiwallu anghenion ac adolygu eu heffeithiolrwydd a chytuno ar strategaethau rheoli risgiau
5
HSC 3058 
mwyGalluogi unigolion ag anawsterau ymddygiadol i ddatblygu strategaethau i newid eu hymddygiad
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n berthnasol i'r rhai sydd â chyfrifoldeb am gynorthwyo unigolion i newid eu hymatebion ymddygiadol drwy ddatblygu strategaethau priodol
8
HSC 3061 
mwyHelpu unigolion i fynd i’r afael â’u camddefnydd o sylweddau trwy gynllun gweithredu
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n cynorthwyo unigolion â phroblemau cyffuriau neu alcohol i ddatblygu ac adolygu eu cynlluniau gweithredu
4
HSC 3062 
mwyRhyngweithio gydag unigolion trwy ddulliau telathrebu a’u cynorthwyo i’w ddefnyddio
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n rhyngweithio ag unigolion drwy ddefnyddio telathrebu. Mae hyn yn cynnwys sefydlu'r rhyngweithio, cynnal y rhyngweithio ag unigolion drwy ddefnyddio telathrebu a dod ag ef i ben. Mae'r pwyslais ar ryngweithio cynorthwyol yn hytrach na darparu gwasanaeth cynghori cyffredinol.
5
HSC 3065 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal CymdeithasolLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyGweithredu’r model Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio gydag unigolion ag anghenion cymhleth / unigolion mewn gofal iechyd parhaus / unigolion sy'n dangos ymddygiad heriol difrifol. Mae'n rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i roi'r model Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol ar waith
8
HSC 3066 
mwyCynorthwyo unigolion i gymryd risgiau cadarnhaol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo cymryd risgiau cadarnhaol sy’n o fydd i unigolion.
4
HSC 3067 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i gadw'n ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth
Diben yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i gynorthwyo unigolion i gadw’n ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth
4
HSC 3070 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)
mwyAsesu anghenion cynhalwyr a theuluoedd
Diben yr uned hon yw datblygu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau dysgwyr wrth asesu anghenion teuluoedd a chynhalwyr
4
HSC 3071 
mwyCynorthwyo unigolion i fod yn rhan o gymuned
Diben yr uned hon yw datblygu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau dysgwyr am pan yn cynorthwyo unigolion i fod yn rhan o’u cymuned
3
IC 301 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo atal a rheoli heintiau mewn gofal cymdeithasol
Diben yr uned hon yw datblygu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau’r dysgwr wrth gynorthwyo i atal a rheoli heintiau ym maes gofal cymdeithasol
2
L2EFAW linkLefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
mwySgiliau Cymorth Cyntaf Brys
Diben yr uned hon yw darparu'r wybodaeth a'r cymwyseddau ymarferol sydd eu hangen ar ddysgwyr i ddelio â'r ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf brys sy'n rhan o'r uned hon. Y nodau yw i ddysgwyr ddangos eu bod yn rhoi cymorth cyntaf yn ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn sefyllfaoedd brys gyda dealltwriaeth o rôl y swyddog cymorth cyntaf, gan gynnwys cyfarpar, cadw cofnodion a hylendid sylfaenol.
0
LD 302 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo gyda phroses o feddwl a chynllunio sy’n rhoi’r person yn gyntaf
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod o leoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol. Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i'r dysgwr ehangu ei wybodaeth am yr egwyddorion, y prosesau a'r cyd-destun sy'n gysylltiedig â meddwl, cynllunio ac adolygiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae hefyd angen i'r dysgwr archwilio ei rôl ei hun o ran meddwl a chynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac o ran datblygu'r sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen i gyflawni'r rôl hon ymhellach.
5
LD 303 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo cymorth gweithredol
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i hyrwyddo cymorth gweithredol i annog unigolyn i gyfranogi mwy mewn tasgau a gweithgareddau. Mae wedi'i hanelu at y rheini y mae eu rôl yn cynnwys cynllunio, monitro a darparu cefnogaeth a chymorth uniongyrchol i unigolion
5
LD 308 
mwyCynorthwyo unigolion ag anabledd dysgu i gael mynediad at ofal iechyd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i helpu unigolion ag anabledd dysgu i gael gafael ar amrywiaeth o wasanaethau gofal iechyd a'u defnyddio. Mae'n gofyn am wybodaeth am y problemau penodol y gall unigolyn ag anableddau dysgu eu profi wrth geisio cael gafael ar wasanaethau gofal iechyd, ffyrdd o oresgyn y problemau hyn a sut i gefnogi unigolyn orau mewn ffordd broffesiynol. Hefyd mae'n rhaid dangos sgiliau o ran arfer sy'n rhoi’r person yn ganolog sy'n gysylltiedig â chael gafael ar wasanaethau gofal iechyd.
3
LD 311c linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo pobl ifanc ag anabledd yn y broses o droi yn oedolyn
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i annog pobl ifanc ag anabledd yn y broses o newid o fod yn blentyn i fod yn oedolyn
5
LD 312 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo rhieni ag anableddau
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'r uned yn darparu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn perthynas â'r materion gwahanol sy'n gysylltiedig â chynorthwyo rhieni ag anableddau i fagu eu plant. Mae'n cwmpasu deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau, mathau o gymorth, rhwystrau y mae rhieni ag anabledd yn eu hwynebu'n aml, meithrin cydberthnasau gwaith cadarnhaol â rhieni a gweithio mewn partneriaeth ag eraill. Er bod yr uned yn canolbwyntio ar anghenion y rhieni, mae hefyd yn tynnu sylw at anghenion y plentyn/plant.
6
LD 314c linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion gyda chymorth hunangyfeiriedig
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i annog unigolyn i lywio ei gymorth ei hun. Dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yw'r sail ar gyfer cyflawni'r uned hon.
5
LD 315 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi unigolion sydd a chyflyrau'r sbectrwm awtistig
Diben yr uned hon yw datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr sy’n cefnogi unigolion â chyflyrau’r sbectrwm awtistig
4
LM2c linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)Lefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth)Lefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal CymdeithasolLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyDatblygu arfer goruchwylio proffesiynol mewn lleoliadau gwaith iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r dysgwr sydd eu hangen i gynnal goruchwyliaeth broffesiynol o eraill.
5
O20c linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)Lefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal CymdeithasolLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyHwyluso datblygiad ymarfer grŵp effeithiol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc

Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwr, sydd eu hangen i hwyluso grwpiau, cefnogi hawliau unigolion oddi mewn i’r broses grŵp a galluogi grwpiau i ddelio ag anghydfodau.

6
O35 linkLefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch)Lefel 5 - Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth)Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal CymdeithasolLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyRheoli'r cyfnod sefydlu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc
Diben yr uned hon yw asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r dysgwr ar gyfer rheoli'r cyfnod sefydlu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifainc.
3
PD OP 3.2 
mwyGweithio gyda phobl broffesiynol ac asiantaethau eraill i gynorthwyo unigolion ag anableddau corfforol
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini sy'n darparu gofal neu gymorth i unigolion ag anableddau mewn ystod eang o leoliadau. Mae'n cynnwys gweithio gyda'r unigolyn i nodi'r cymorth sydd ei angen a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol a/neu asiantaethau eraill lle nad yw'r cymorth yn rhan o'i rôl ei hun.
3
PD OP 3.4 linkLefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)
mwyCynorthwyo teuluoedd a effeithiwyd gan niwed i’r ymennydd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini y mae eu rôl yn cynnwys cynorthwyo teuluoedd unigolion sydd wedi cael niwed i'r ymennydd. Mae'n cwmpasu'r effaith ar y teulu/cynhalwyr, gan gynnwys sicrhau bod yr ymyriad yn canolbwyntio arnynt a chydnabod yr effaith emosiynol y mae niwed i'r ymennydd yn ei chael ar sawl cydberthynas. Mae hefyd yn sôn am y gallu i gael gafael ar gymorth gan weithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill lle y bo'n briodol
3
PD OP 3.5 linkLefel 3 - Diploma mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)
mwyCefnogi teuluoedd sydd a phlentyn ag anabledd
Mae'r uned hon wedi'i hanelu at y rheini y mae eu rôl yn cynnwys cynorthwyo teuluoedd sydd wedi cael plentyn ag anableddau dysgu, synhwyraidd neu gorfforol. Mae'n mynd i'r afael ag anghenion emosiynol ac anghenion o ran adnoddau ac yn sôn am weithio gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill.
3
SS OP 3.2 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyHyrwyddo cyfathrebu effeithiol gydag unigolion sydd wedi colli synhwyrau
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i annog cyfathrebu effeithiol ag unigolion sydd â cholled synhwyraidd
4
SS OP 3.3 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion gyda chyflyrau ac/neu anableddau lluosog
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo unigolion sydd â chyflyrau a/neu anableddau lluosog
4
SS OP 3.4 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i ddefnyddio technoleg gynorthwyol
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i gynorthwyo’r defnydd o dechnoleg gynorthwyol
4
SS OP 3.5 
mwyCynorthwyo gydag asesu unigolion sydd wedi colli synhwyrau
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i asesu unigolion sydd â cholled synhwyraidd
3
SS OP 3.6 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo gyda hyrwyddo ymwybyddiaeth o golli synhwyrau
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i hyrwyddo ymwybyddiaeth o golled synhwyraidd. Byddai'r uned hon yn ddefnyddiol i'r rheini sy'n cyflawni rolau arbenigol.
3
SS OP 3.7 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)Lefel 5 - Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc)
mwyCynorthwyo unigolion i gael mynediad at addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth

Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i annog unigolion i fanteisio ar addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth

4
SS OP 3.8 linkLefel 3 - Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
mwyGalluogi unigolion i ymgyfarwyddo ag amgylcheddau
Diben yr uned hon yw rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwr i annog unigolion i helpu unigolion i ymgyfarwyddo ag amgylcheddau cyfarwydd ac anghyfarwydd
5